pondělí 15. července 2013

Poland- Gdansk

Další menší příspěvek o výletu, který proběhl v květnu, tentokrát mimo Estonsko.
Vydala jsem se s kamarády z Pärnu navštívit jejich kamarádku Dorote do Gdaňska, kterou jsem poprvé potkala v únoru na Nikových narozeninách. No a nejsnadnější pro nás bylo jet autem. Mám ráda roadtripy, i když při této cestě jsme se moc nezastavovali, kromě přestávek na jídlo. Cíl byl jasný - Gdaňsk.

Other smaller post about the trip, which took place in May, this time outside Estonia.
I went with friends from Pärnu to visit their friend Dorote in Gdansk who I first met in February at Nik's birthday. Well, the easiest for us were took car. I love road trips, although on this trip we did not stop much, except for food breaks. The goal was clear - Gdansk.


- Gdansk - 

Vyrazili jsme v pátek odpoledne. Na cestě jsme se zastavili v Uulu, kde jsme pozdravili Cedrica v práci, který s námi bohužel nemohl jet. Pár zastávek na benzínkách, večeře v Kaunas v Litvě a nad ránem jsme dorazili do Gdaňska a šli alespoň na chvíli spát. Hlavně Nik, který skoro celou cestu řídil.

We started on a Friday afternoon. On the way we stopped at Uulu, where we were visited Cedric at work, who unfortunately with us could not go. A few stops at petrol stations, dinner at Kaunas in Lithuania and in the early morning we arrived in Gdansk and went to sleep for a while. Mainly Nik, who nearly drove the whole way.


- Cedric´s work at Uulu - 


- patý člen Lumi -

- the fifth member of Lumi -


- paneláky na kraji Rigy -

-  prefabricated houses on the edge of Riga - 

 Lina a me

- v restauraci v Kaunasu -

- in restaurant in Kaunas -

Nik and Werner

- v restauraci v Kaunasu -

- in restaurant in Kaunas - 


- po příjezdu do Gdansk -

- after arrival to Gdansk -

Dorote pro nás všechny zajistila kola, takže v sobotu jsme jeli objevovat město na kolech :-) Gdaňsk je krásné historické město a počasí bylo nádherné, kromě večerního deště, pivo za jedno euro, málem jsem se cítila jako doma :-) Při večerním dešti, když jsme se vraceli zpět, jsme na chvíli ztratili Linu a Nika, naštěstí jsme se všichni našli. Neviděli nás, že odbočujeme a jeli rovně.


Dorote for all of us ensured the bike, so on Saturday we went to explore the city on bikes :-) Gdansk is a beautiful historic town and the weather was beautiful, except for the evening rain, beer for one euro, I almost felt like home :-) During the evening rain when we were returning, we lost for a while Lina and Nika, fortunately we all found. They did not see us, that we turn and drove straight.

- byla potřeba nafoukat kolo -

- the need to blow bike -
- v jedné útulné hospůdce -

- in one cozy pub -
- moje milované jeřáby -

- my beloved cranes -
Byl to úžasný výlet, který jsem potřebovala, ale byl krátký. Už v neděli kolem poledne jsme se vydali zpátky do Pärnu, cesta i se zastávkami trvala něco kolem 15 hodin. Opět jsme se zastavili v Kaunasu, ale tentokrát jsme odjížděli bez večeře, protože v restauraci, kterou jsme si vybrali, už v té době neměli nic pro mě. Rozhodli jsme se nehledat další, že nějakou „potkáme“ cestou. „Nepotkali“ jsme žádnou, zastavili jsme až na jedné benzínce blízko Rigy. Naštěstí jsme se předtím zastavili na menší jídlo v Kętrzynu v Polsku, ale i tak jsme už „umírali“ hlady. V Polsku jsem zkoušela mluvit česky, ale je to na severu, takže mi nikdo nerozuměl :-( Nevím jestli nechtěli rozumět a nebo už je to tak velký jazykový rozdíl.
Ale byl to parádní výlet :-)

It was an amazing trip that I needed, but it was short. Already on Sunday around noon we went back to Pärnu, the way with stops took some around 15 hours. Again, we stopped in Kaunas, but this time we left without dinner because  we chose the restaurant but at that time they did not have anything for me. We decided not to seek another that  we "meet" one on the way. We "didn´t meet" any, we stopped at a petrol station near Riga. Fortunately, we had stopped for small meal in Kętrzyn in Poland, but we already "be dying"  hunger. In Poland, I tried to speak Czech, but it's on the north, so nobody didn´t understand me :-( I do not know if they did not want to understand me or it's already so great linguistic differences.
But it was a great trip :-)


- silnice v Polsku -

- road in Poland - 


- náměstí v Kaunasu -

- square in Kaunas - 
- konečně jídlo :-) -

- finally food :-) -

 
Žádné komentáře:

Okomentovat