čtvrtek 17. července 2014

Návrat do Estonska- 3.část- Talin / Back to Estonia-Part 3- Tallinn

Laulu ja tantsupidu in Tallinn

Ve dnech 4.-6. července se konal v Talinu Festival tance a zpěvu ( Laulu ja tantsupidu). Je to festival, který se pořádá většinou co 5 let, je to velmi důležitá tradice pro Estonsko.  První festival se konal 1869 v Tartu a byl to vrchol estonského národního hnutí. Festival se konal i během „sovětské okupace“. V roce 1988 začala "zpívají revoluce", na základě tradice festivalu se stovky tisíce lidí shromáždilo na Laulaväljaku, požadovali nezávislost Estonska a zpívalí vlastenecké písně. Estonsko nabylo svou nezávislost v roce 1991.
Každý ročník má svoje téma, tím letošním byl Aja puudutud, puudutuse aeg ( ve volném překladu něco jako Dotek času, dotkni se času).  Každý region z Estonska vysílá své tanečníky a zpěváky. Po výběru komisí se tento rok zůčastnilo kolem 40 000 Estonců, mezi kterými jsou i Estonci žijící v zahraničí nebo zpěváci zpívající estonsky. Takže ze zahraničí jsem viděla chóry z Belgie, Španělska, Kanady atd.

On 4th-6th July took place in Tallinn the Estonian song and dance celebration (Laulu ja tantsupidu). It is a festival that is took place usually every 5 years, it is very important tradition for Estonia. The first festival was held in Tartu in 1869 and it was the peak of the Estonian national movement. The festival also took place during the "Soviet occupation". In 1988  started the "Singing revolution", based on  the Song Celebration traditions,when hundreds of thousands of people gathered on Laulaväljak, demanded Estonia´s independence and sang patriotic songs. Estonia regained its independence in 1991.
Every year has its own theme, this year it was Aja puudutud, puudutuse aeg ( touched by time, the time to touch). Each region of Estonia sends its dancers and singers. After the selection committee this year participated around 40,000 Estonians, among which are the Estonians living abroad or singers singing Estonia. So from abroad, I saw choirs from Belgium, Spain, Canada, etc.


- plakát -

- poster - 


My jsme se účastnili jako dobrovolníci, kteří budou pomáhat při průvodu městem, protože Uudo měl na starosti taky tuto část festivalu v rámci Pärnu regionu. Po příjezdu do Talinu jsme se ubytovali na škole Technického gymnázia a vyrazili do centra. Navštívili jsme známa místa a taky galerii EMNK (výstava mě moc nezaujala), která se nachází v blízkosti Linna hall a Kultuurikatel, který je teď v rekonstrukci.
Večer jsme taky potkali Kaie Seger( vedoucí taneční skupiny) a Helin ( dceru Uuda), která byla jednou z tanečnic.

We participated as volunteers who will help in the procession because Uudo was in organizational group for Pärnu. After arriving in Tallinn, we accommodated at the technical gymnasium and headed to the center. We visited a well known place and EMNK gallery (exhibition wasn´t interesting for me), which is close to Linna hall and Kultuurikatel, which is now reconstructed.
In the evening we also met Kaie Seger (leading dance groups) and Helin (Uudo ś daughter ), which was one of the dancers.
- Francua, Pierre Marie, Gaetan and Mariann -


- Linna hall - 


- EMNK gallery - 


- EMNK gallery - 


- Gaetan, Mariann, I, Pierre Marie, Helin, Uudo, Francua, Kaie and Flo - V pátek s Flo a jejím otcem jsme chvíli strávili ještě v centru, ale potom byl čas na taneční část festivalu, na kterou jsem měli lístky. Tato část se konala na Kalev atletickém stadionu v blízkosti centra. Jednodušší bylo jít pěšky, protože všechny autobusy byly přeplněné a město bylo ucpané. Na představení se podílelo asi 9200 tanečníků. Byla to úžasná podívaná, jen lituji tanečníky, kteří museli být v tradičních krojích, jsou velmi teplé. Mě bylo horko v sukni a v tílku.
Po té jsme chtěli koupit nějaké pivo a jít si někam užít krásné počasí, ale protože je zakázáno pít alkohol na veřejnosti, a rozhodli jsme se toto pravidlo tentokrát neporušit, protože jsem chtěli zůstat v centru, koupili jsme si nealko. Večer jsme se od Uuda dozvěděli, že od 1.7. už zákaz pití na veřejnosti neplatí, jen člověk nesmí být opilý:-D Proto jsme pár lidi viděli popíjet víno a pivo.:-)

On Friday morning, with Flo and her father have spent time in the center, but then it was time for the dance part of the festival. This section was held at the Kalev athletic stadium near the center. It was easier to walk, because all the buses were overcrowded and the city was clogged. The performance participated about 9200 dancers. It was an amazing show. I just regret the dancers who had to be in traditional costumes which are very warm. I felt hot in a skirt and tank top. 
After that we wanted to buy some beer and go somewhere to enjoy the beautiful weather. But because it is forbidden to drink alcohol in public. We decided keep this rule  this time. Because we wanted to stay in the centre, we bought non-alcoholic drinks. In the evening we found from Uudo that since 1.7. is allowed to drink in public, only people must not be drunk:-D That's why we've seen a few people drinking wine and beer. :-)

V sobotu nás čekal průvod, kdy všichni zpěváci a tanečníci projdou od centra města k  Laulaväljaku, kde se odehrává hlavní část festivalu. Našim úkolem bylo pomoci připravit všechno pro účastníky z Pärnu - kde mají v průvodu stát, kolik jich má stát v řadě, jaké udržovat rozestupy a během průvodu hlídat, aby nikdo do průvodu nezasahoval z lidí, kteří se přišli podívat. V rámci toho jsem měla dost času fotit. Průvod začal cca ve 14 hodin. Naše skupina z Pärnu, ve které bylo kolem 1600 lidí, se zapojila do průvodu někdy kolem 16:00 hodin, možná později a k Laulaväljak jsme dorazili kolem 18 hodiny. Celý průvod měl asi 40 000 účastníků. Když jsme kolem 20 hodiny našli  místo na sezení v hledišti Laulaväljaku, protože po průvodu byl ještě koncert, tak poslední skupiny ještě  přicházely, takže průvod byl opravdu dlouhý,14 km. A každý účastník průvodu dostal najíst, což bylo perfektně zorganizované - všechno bylo připravené ve velké hale, která se asi používá jako sklad. Byly zde připraveny stoly a lavice a asi 30 dobrovolníků, kteří servírovali jídlo a další pomáhali s úklidem. Takže jsem čekali na jídlo asi 1 minutu:-). Na večerním koncertu zpívalo několik chórů dohromady. A už v sobotu bylo neuvěřitelných 100 000 diváků. Zpátky do školy (místa ubytování) jsme se dostali až někdy mezi 1-2 hodinou ráno, protože když koncert skončil jsme museli pěšky do centra, což trvalo určitě více než půl hodinu. Z centra měly jezdit do jednotlivých části města autobusy, ale moc často nejezdily a my se rozhodli vzít si taxi. Ještě jsme chvíli poseděli na schodech před školou, kde nám někteří účastníci při návratu zazpívali, bylo vidět, že si to opravdu užívají.

On Saturday was procession where all the singers and dancers went from the center to Laulaväljaku, where was the song part of the festival. Our task was to help prepare everything for the participants from Pärnu - where they stand in the procession, how many of them is in one line, what distance to keep. During the  procession to watch that nobody do not disturb  the  procession from people who came to watch the  procession. I had enough time to take pictures. The whole procession began at about 14 pm. Our group of Pärnu, which was about 1,600 people began around 16:00 pm, maybe later. On the Laulaväljak we arrived around 18 pm. The whole procession had about 40,000 participants. When were around 20 pm we were back on the Laulaväljak to find a place to sit for concert, the last group were coming, so the procession was really long, about 14 km.
Each participant of the procession got some dinner, it was perfectly organized - everything was prepared in a large hall, which was probably used as a warehouse. There were prepared tables and benches and about 30 volunteers who served food and other volunteers help with the cleaning. So we waited for the food about 1 minute :-). On the evening of the concert singing a few choirs together. On Saturday was incredible 100,000 visitors. Back to School (accommodation place) we got up sometime between 1-2 am, because when the concert was over, we had to walk to the center, which certainly took more than half an hour. Buses should go from the center to each part of the city, but they did not go very often and we decided to take a taxi. Then We sat on the steps in front of the school, where some of singer stopped when return back to school and sang for us. We could see that they really enjoying it.


- dobrovolnický tým -

- volunteer team - - slon je znakem města Pärnu -

- the elephant is a symbol of the town Pärnu -- průvod -

- procession -

 


- průvod -

- procession -
- people and I on the Lauluväljak - 


- Lauluväljak on Saturday -- cesta zpět do centra -

-  - the way back to the center -

V neděli koncert začínal už ve 14 hodin. My jsme došli kolem 13 hodiny a když jsem napsala, že v sobotu bylo plno, tak v neděli bylo přeplněno, vůbec nechápu jak se tam mohli všichni diváci vlézt   (cca 100 000 diváků). Byl  to obrovský počet, a obtížné bylo taky najít místo, kde si sednout. Nakonec jsme našli nějaké místo nahoře v hledišti a ve stínu:-). Protože v průběhu celého festivalu byla neuvěřitelná vedra a zůstat přímo na sluníčku, tak se opravdu usmažím:-). V průběhu celého dne se vystřídalo několik chórů, které zpívaly estonské národní písně a samozřejmě i hymnu. Pro mě to byl neuvěřitelný zážitek, i lidé v hledišti zpívali a mávali vlajkami. Celé to skončilo asi o hodinu později než bylo v programu, protože lidé chtěli přídavky a ani zpěváci nechtěli přestat:-). Po skončení nás opět čekala cesta zpátky do centra, kde jsme „chytli“ trolejbus, který celou cestu zpíval:-). Myslím, že ještě zpívali i v autobusu směrem zpátky do Pärnu:-).

On Sunday, the concert started at 14 pm. We arrived around 13 pm and when I wrote that on Saturday was full,so on Sunday it was crowded. I do not understand how we of all could fit there ( about 100 000 visitors ). It was a huge number of people, and it was too difficult to find a place to sit. Eventually we found a place on the peak of hill in the shade:-). Because during the whole festival was incredible temperature and stay more time under the sun then I was fried really:-). Throughout the day, there have been several choirs who sang the Estonian national songs. For me, it was an incredible experience, even people in the audience were singing and waving flags. It all ended about an hour later than it was in the program, because people wanted bonus and even singers did not want to stop:-). After we again waited way back to the center where we are "caught" trolley, who sang all the way:-). I think they even sang in the bus back to Pärnu:-).


- Lauluväljak - 


- Lauluväljak -  


- Lauluväljak -  


- Lauluväljak -  


- Lauluväljak -  


- cesta zpět do centra -

-  - the way back to the center -
Jediné co bylo problémem v rámci festivalu byl nedostatek autobusů a jejich přeplněnost. Jako „sardinka“ jsem se už dlouho necítila:-(. Při slavnostech bylo v celém areálu zakázáno kouřit, kromě jednoho určeného místa. V sobotu jsem několik lidí viděla kouřit mimo toto místo, ale v neděli tento zákaz všichni dodržovali. A taky pít alkohol bylo dovoleno jen na dvou místech:-), ale protože nekontrolovali tašky, tak si myslím, že pár lidí se našlo, kteří si přinesli i nějaký svůj alkohol a nedodrželi tento zákaz, ale byly to myslím jen vyjímky. To se mi na Estoncích líbí, že většina z nich bez problémů dodržuje určená pravidla.

V neděli jsme ještě museli počkat až všichni odejdou z místa ubytování (školy), takže do Pärnu jsme se dostali až někdy kolem 1 hodiny ráno. Proto jsem nestihla potkat se s Ester a pokecat si s ní před odjezdem. Viděly jsme se jen na chvíli ráno před mým odjezdem:-(. To přede mnou byla 1-denní cesta autobusem zpět do ČR, s malou přestávkou v Rize. Doufám, že se zas znovu podívam brzo do Estonska na více dnů:-).

The only one thing was a problem at the festival for me. It was the lack of buses and overcrowding. I haven´t felt as a "sardine" for long time:-(. During the celebration was forbidden smoking on the areal of festival, except for one place. On Saturday I saw several people smoking outside this place. But on Sunday everyone keep this prohibition. And was allowed to drink alcohol only in two places:-), but because nobody don't check bags. So I think that a few people brought their own alcohol and didn't keep this prohibition. But I think it were just an exception. It what I like for Estonians. It is that most of them without any problems keep rules.
On Sunday we had to wait until everyone leaves the place of accommodation (schools). So we got up to Pärnu sometime around 1 am. That's why I did not manage to meet with Ester and talk to her before leaving. We saw only a moment in the morning before my departure:-(. Before me it was one-day bus trip back to the Czech Republic, with a small break in Riga. I hope I'll go to Estonia again soon for more days :-).


úterý 15. července 2014

Návrat do Estonska- 2.část / Back to Estonia-Part 2

Co je nového v Pärnu?
What is new in Pärnu?

Do Pärnu na autobusové nádraží jsem dorazila večer, kde mě vyzvedla Ester :-), kterou jsem neviděla celých 10 měsíců, ale mě to připadalo jako bych odjela jen na pár dní :-). A protože jsou v Estonsku ještě dlouhé dny, tak potom co jsme si popovídali s Esterem, jsem se šla projít po okolí. A hned jsem objevila novinku. Na druhém břehu řeky u centra přibyly dřevěné platformy s lavičkami, které by měly později sloužit jako místo, kde se mohou prezentovat severské země. A také je konečně v centru Pärnu kino :-).Bylo ve výstavbě, když jsem odjížděla, je v rámci další části obchodního centra v Pärnu vedle koncertní haly.

I arrived to Pärnu to the bus station in the evening, where Ester picked me  :-) I have not seen her for 10 months, but it seemed to me like I was just away for a few days :-). And because in Estonia are still long days I went for a walk around the neighborhood after we spoke with Ester together. I discovered the news. On the other side of the river near to centre. They added a wooden platform with benches that would later serve as a place where can present the Nordic countries. And finally in the center of Pärnu is cinema :-). Was under construction when I left. It is in part of the shopping center in Pärnu next to the concert hall.- v dálce je vidět nové kino Apollo -

- in the far distance can see the new cinema Apollo - 

- nová část obchodního centra s kinem -

- new part of shopping mall with cinema - 


- spojovací krček nové a staré části obchodního centra -

-  corridor connecting the new and old shopping mall -


- uvnitř nové části obchodního centra -

- inside of the new part of the shopping mall - V úterý už tak krásně nebylo, vlastně skoro celý den propršelo :-(. Takže dopoledne jsem navštívila moji hostitelskou organizaci, kde jsem se setkala s Uudem a také Maiou, moji učitelku malováni na porcelán. Bylo krásné zase všechny vidět. Zašla jsem do centra koupit pohlednice a hlavně hřeben, který jsem zapoměla doma. :-)  S Uudem jsme vyzvedli dalšího dobrovolníka Pierre Marie, a v brzkém večeru jsme byli pozvání na večeři k Uudovi a jeho manželce Kaie. Na večeři jsme potkali další dobrovolníci Flo a jejího otce Francua. Přišli i další pracovníci z Nooruse Maja - Virve, Maie, Helen s dětmi. Při večeři jsem probrali všechny novinky a po dlouhé době jsem byla v sauně. :-)

On Tuesday, it wasn´t so beautiful, actually it rained most of the day :-(. So in the morning I visited my host organization, where I met with Uudo and Mai, my teacher porcelain painting. Was very nice to see everybody again:-). Then I went to the center. I bought some postcards and especially comb, which I forgot at home. :-) With Uudo we picked up another volunteer Pierre Marie, and in the early evening we were invited to dinner at Uudo´s and his wife Kaie´s place. For dinner, we met other volunteers Flo and her father Francua and also with other workers from Nooruse Maja - Virve, Maie, Helen with children. At dinner we talked about all the news and after a long time I was in the sauna. :-)- Flo, Maie, Pierre Marie, Uudo, Francua and I -  Naštěstí ve středu se udělalo krásně a já mohla jít  objevovat novinky v Pärnu. Pár se jich našlo. V té chvíli jsme si uvědomila, že jsem tady opravdu několik měsíců nebyla. :-( Už jsem nenašla můj oblíbený jeřáb v přístavu, ale za to houpačku v parku. Novou část SPA hotelu u pláže, která byla celou dobu mého pobytu v rekonstrukci. Nová část gymnázia, o které jsem ani nevěděla, že se staví. Ale co zůstalo, je pláž, samozřejmě:-) moje oblíbené kavárny Supeluse a Piccadilly wine a taky Gelato obchod od Toni a Paula, který jsem musela taky navštívit a pozdravit je. Bohužel během léta je můj další kamarád Nik na Islandě, takže doufám, že při příští návštěvě ho uvidím. :-( Večer jsme stihli ještě foto před Nooruse Maja a jedno pivo v Alexander pub. A dopoledne ve čtvrtek hurá směr Talin.

Fortunately, on Wednesday was beautifully and I could go explore news in Pärnu. A few I found. At that moment I realized that here I am not  really a few months. :-( I didn´t find my favorite crane in the harbor, but I found for a swing in the park. And also new part of the SPA hotel by the beach, which was during my whole stay in reconstruction. New part of the grammar school, which I did not know they are building. But what is still there is the beach, of course :-) My favorite cafe Supeluse and Piccadilly wine and also Gelato store from Toni and Paula, which I had to visit and greet them. Unfortunately during the summer my other friend Nik is on the Iceland. So I hope that during my next visit to see him. :-( In the evening we took photos before Nooruse Maja and we went for beer to the Alexander  pub. In the morning of Thursday we went direction Talin.
- více jak 1,5 roků stará fotka s jeřábem -

- more than 1,5 years old photo with crane -- nejnovější fotka bez jeřábu -

- latest photos without crane -- houpačka -

- the swings - - pláž -

- the beach - 

- skluzavka v moři - - SPA hotel - 


- nová čast SPA hotelu -

- new part of the SPA hotel - 


- nová čast gymnázia -

- new part of the grammar school -


- nová hospoda -

- new pub - 


- Toni a Pierre Marie v obchodě s gelatem -

- Toni and Pierre Marie in the Gelato store I, Pierre Marie, Kaie, Flo and Uudo in front of Nooruse Maja - 

čtvrtek 10. července 2014

Návrat do Estonska- 1.část / Back to Estonia-Part 1

Po necelém roce jsem měla příležitost znovu se podívat do Estonska. Uudo, ředitel mé hostitelské organizace Nooruse Maja v Estonsku, dostal nápad, že bychom se mohli všichni dobrovolníci (kteří  pracovali v Nooruse Maja v minulosti) potkat při příležitosti Festivalu tance a zpěvu v Talinu na začátku července. Byl to skvělý nápad a příležitost, jak se všichni dobrovolníci můžeme navzájem poznat.
Můj plán byl při cestě do Estonska navštívit dvě holčiny ve Vilniusu, které jsem potkala na exchange projektu v Belgii.

After almost one year, I had the opportunity to again look into Estonia. Uudo, the director of my host organization Nooruse Maja in Estonia, he got the idea that we  all volunteers (who we worked in Nooruse Maja in past) could meet on the occasion of the Festival of dance and sing in Tallinn at the beginning of July. It was a great idea and opportunity how we all the volunteers can get to know each other.


- moje hostitelská organizace Nooruse Maja -

- my host organization Nooruse Maja -


Moje cesta zpět do Estonska začala v pátek. Dvě zastávky potom co jsem nastoupila v mém rodném městě do vlaku, jsme museli všichni vystoupit. Někde před námi na přejezdu se srazil vlak s autem. I když jsem měla časovou rezervu, měla jsem obavy, jestli stihnu autobus z Hradce Králové do Vilniusu. Tentokrát byli České dráhy docela rychlé a já jsem mohla odvolat taťku, který měl pro mě přijet a odvézt mě do Ostravy na další vlak. Náhradním autobus nás přepravil na další vlakovou zastávku, odkud nás další vlak odvezl do Ostravy, kde jsem stihla následující vlak do Hradce Králové. Něco špatné je k něčemu dobré, potože o pár zastávek dál nastoupil můj strejda „z druhého kolena“, kterého jsem už nějaký rok neviděla :-)

My journey back to Estonia began on Friday. After two train stops what  I left my hometown by the train, we all had to get out. Somewhere before us the train had accident with the car. Although I had time reserve, I was worried if I will catch bus from Hradec Králové to Vilnius. This time the Czech Railways was pretty fast and I could withdraw dad, who had to come pick me and take me to Ostrava for the next train. Replacement bus transported us to the next train stop. Where we already took the train to Ostrava where I could get on the next train to Hradec Králové. Something bad is good for something. After a few stops my "distant" uncle got on the train, whom I have not seen more than some year :-)V Hradci Králové jsem stihla potkat pár přátel ze studentský let v Brně, aspoň na chvíli. Moje kamarádka Hanka mě pak šla vyprovodit na autobus. A čekali jsme půl hodiny, hodinu, hodinu a půl a autobus stále nikde. To už jsem přemýšlela, že půjdu k Hance spát a zůstanu o den déle v Hradci Králové. Naštěstí autobus přijel a já mohla pokračovat. Na moji otázku, jestli stihnu přestup na další autobus mi stevardka odpověděla, že si nemám dělat starosti. A opravdu v Marijampole (město v Litvě) jsme byli málem přesně, takže nechci raději vědět, jak to řidiči dokázeli, celou noc jsem prospala.

In Hradec Králové I could meet some friends from student years in Brno, at least for some moment. My friend Hanka went to bus station with me. And we waited half an hour, an hour, an hour and a half and still my bus didn't arrive. So I've been thinking that I'm going to sleep Hanka´s place and I stay for one day longer in Hradec. Fortunately, the bus arrived and I could continue. I had question if I will catch another bus for change. Stewardess answer me that don´t worry. A really in Marijampole (city in Lithuania), we were almost exactly. So I do not want to know how was it possible, when bus was delay. I slept all night.V sobotu odpoledne jsem zdárně dorazila do Vilniusu. Odložila jsem batoh do úschovny a vyrazila do centra, měla jsem čas než se setkám s kamarádkami Viktorijí a Rugile. Centrum není velké, takže většinu jsem stihla před večerem. Holky přišly ještě s dalšími kamarády, vyrazili jsem do parku pokecat a později posedět do hospůdky, užit si sobotní večer v centru Vilniusu.

On Saturday afternoon, I successfully arrived in Vilnius. I put the bag into luggage storage and headed to the city. I had time before I met Victoria and Rugile. The center is not large, so  I saw lot of before evening. The girls came with some other friends. We went to the park to talk and later we went to the pub and enjoy a Saturday evening in the center of Vilnius.


- radnice -

- hall town - 


- brány úsvitu -

- gates of dawn - 
Další den nebylo úplně ideální počasí, ale s Viktorijí jsme vyrazily do univerzitní knihovny, později ještě do centra, podívat se do čtvrti, kde se setkávají umělci, na vyhlídku na město ke zřícenině hradu. Po celém dni chození by to chtělo menší relax, takže mě holky vzaly do kavárny. Tahle byla trochu jiná. V této kavárně bylo 6 stálých obyvatel - koček :-). Člověk si s nimi může hrát, pozorovat, ale ne krmit. Pak jsem chtěla zkusit nějaké tradiční litevské jídlo. Zkusila jsem jejich polívku Šaltibarščiai, která je převážně z červené řepy a podávají se k ní brambory. Je studená, takže se hodí do horkých letních dnů. Nakonec jsme ještě navštívily park, kde se schází hodně mladých lidí. Po příjemně strávených dvou dnech ve Vilniusu jsem v pondělí v poledne pokračovala směrem do Pärnu.

The next day the weather was not ideal, but with Victorija we went to the university library, and later we went to one part of city where live lot of artists, then went to the view of the city from the castle ruins. After a whole day of walking we wanted smaller relax, so girls took me to a cafe. This one was a little different. In this cafe is 6 residents- Cats :-). A person can play with them, observe, but do not feed them. Then I wanted to try some traditional Lithuanian food. I tried the soup Šaltibarščiai, which is mainly from beetroot and served with potatoes. It's cold soup, so it is very good in the hot summer days. Finally, we have visited the park, which is meeting point for a lot of young people. After I spend pleasant  two days in Vilnius. On Monday I went at noon towards the Pärnu.


- knihovna -

- library - 


- knihovna -

- library - 


- knihovna -

- library - 


- knihovna -

- library - 


- kostel sv. Anny -

- church of st. Anna - 


- umělecká čtvrť Užupis -

- artist district Užupis - 


- umělecká čtvrť Užupis -

- artist district Užupis - 


- umělecká čtvrť Užupis -

- artist district Užupis - 


- umělecká čtvrť Užupis -

- artist district Užupis - 


- Gediminas věž -

- Gediminas tower -- bývala sportovní hala -

- former sports hall -


- kavárna s kočkami -

- coffee with cats - 

- katedrála -

- cathedral -