pátek 30. listopadu 2012

Tudulinna and Tallinn


A jsem zpět v Pärnu, po náročném, ale velmi příjemném víkendu. Vše začalo hned v pátek (23.11), kdy se v mé organizaci konala konference na téma vedení neziskových organizací, bohužel v estonštině:-(. Ale v rámci této konforence, byl použit koncept "živé knihovny". V této knihovně je jen několik "knih", každá "kniha" je zastoupena jedním člověkem a jedním tématem. Také v této knihovně je knihovník, u kterého si návštěvníci půjčují knihy, když je "kniha" volná, půjčí si ji. V praxi to znamená, že se knihovníka zeptáte, jestli je "kniha" volná, pokud ano,  jdete si ke "knize" (člověku) sednout a omezenou dobu si s tímto člověkem na jeho téma povídáte. Potom „knihu“ vrátite a může si ji půjčit někdo jiný. Na této konferenci jsem představovala knihu z tématem"proč jsem EVS dobrovolník" a vše kolem EVS. Měla jsem to připravené, jak v angličtině, tak v estonštině. Estonsky bych to jen četla, takže jsem si se všemi povídala anglicky. Na rozdíl od našeho národa, většina lidí v Estonsku zvládá alespoň základy angličtiny. Stále více si myslím, že jeden z problému je to, že v televizi slyšíme jen češtinu. Ano máme skvělý dabing, možná nejlepší na světě, ale k čemu nám to je, když se bojíme komunikovat v cizích jazycích. I mladší generace Slováků rozumí češtině, naopak mladší generace Čechů nerozumí slovenštině. A proč? Protože slyší češtinu v televizi. No nic, vrátím se k víkendu:-).  No a pro mě to byla taky výzva, i když jsem v Estonsku pomalu třetí měsíc a myslím si, že se moje angličtina zlepšila         (určitě více rozumím), tak je komunikace v angličtině stále obtížná. No a já to zvládla:-) Musela jsem odejít dřív, abych stihla autobus do Tudulinna, ale jsem na sebe pyšná, zvládla jsem to v angličtině a možná příště bude i ta estonština:-)

......................................................................................................................................

And I'm back in Pärnu, after a busy, but very pleasant weekend. Everything started immediately on Friday (23.11), when in my organization took place a conference about management of nonprofit organizations, unfortunately in Estonian :-(. But in during this konforence, was used the concept of "live library." In this library is only a few "books ", each" book "is represented by one man and one theme. Also in this library is the librarian, at which visitors can borrow books when the "book" free. In practice, this means that  you ask the librarian if "book" is free, if so, you go with the "book" (man) and a limited time to sit down with this man talking to his theme then "book" return it and can to borrow someone else. At the conference I presented theme of the book "Why I EVS volunteer" and everything about EVS. I should have prepared in English and also in Estonian. In the Estonian I would read it, so I prefer talking with everybody the  in English. Unlike our nation, most people in Estonia speak the basics of English. More and more, I think one of the problems is that we hear on television only Czech. Yes, we have great dubbing, perhaps the best in the world, but on what us it is when we are afraid to communicate in foreign languages. The younger generations of Slovaks speak Czech, while the younger generation of Czechs do not understand Slovak. And why? Because Slovakia hear Czech on TV . Anyway, back to the weekend :-). Well, for me it was also a challenge, even though I'm slowly in Estonia third month, and I think that my English improved (certainly  more understand ), so communication in English is still difficult. Well, I managed it :-) I had to leave early, to catch the bus to Tudulinna, but I'm proud of myself, I managed it in English, and maybe next time it will be also in the Estonian :-)
Tak to vypadala "živá" knihovna tady v Pärnu. Ti co měli na sobě modrou vestu byli "knihou".

So it is the "live" library here in Pärnu. Those who wore a blue vest were "book".

 Nii et see on "live" raamatukogu siin Pärnus. Need, kes panema sinine vest selga oli "raamatu".


Přede mnou bylo 5,5 hodiny cesty autobusem, přibližně 230 km na druhou stranu Estonska s přestupem v Rakvere, kde jsem hodinu čekala. Mají tam pěkné autobusové nádraží a dokonce do 8 hodin večer otevřené, takže jsem nečekala venku, uff:-) Už je tady jen pár stupňů nad nulou. A málem jsem vystoupila v jiné vesničce, trochu jsem podřimovala, když najednou řidič zastavil a zavolat Tudu, to mě ihned probudilo, vyskočila jsem ze sedadla, oblékla se a utíkala ke dveřím, kde jsem zjistila, že je to jen Tudu a ne Tudulinna:-D Autobus přijel dřív a než mi holky ( Gohar a Varduhi z Arménie) přišly naproti, tak mi kouřící pasažéři z autobusu (čekali až bude autobus pokračovat) nabízeli jejich telefón, abych jim mohla zavolat. Tak marně přemýšlím, jestli by se mi tohle stalo i u nás:-(. Po cestě jsem byla unavená a hladová. S holkama jsem se navečeřela, pokecala o všem možném a pak jsme šly spát. Znovu jsem si ověřila, že hodně věcem v ruštině rozumím a že když některé slova v angličtině neznám a řeknu tu větu v češtině, tak mě holky chápou. Já se nakonec ještě tu ruštinu začnu i učit:-). Ale pěkně popořadí, nejdřív si zdokonalím angličtinu a naučím se komunikovat v estonštině , a teprve potom příjde na řadu ruština.


......................................................................................................................................

Before me was 5.5 hours away by bus, approximately 230 km to the other side of Estonia behind Rakvere, where I waited for an hour. They have a nice bus station and even open to 8 pm, so I did not have to expect outside, ugh :-) Here it is a few degrees above zero. And I almost got out in another village, I a little went to sleep, when suddenly the driver stopped and called Tudu, it woke me right away, I jumped up from my seat, dressed and ran to the door, where I found out that it's only Tudu and not Tudulinna:-D The bus arrived earlier to Tudulinna and than girls (Gohar and Varduhi of Armenia) came across so smoking passengers of the bus (the bus was waiting to continue) offer me their phone so I could call to my friend. So I vainly thinking, if it would happened also in my country :-(. After the way, I was tired and hungry. The girls and I chatted about everything in the evening and then we went to sleep. Again, I verified that I understood a lot of things in Russian  and that when  I do not know some words in English and say the sentence in Czech, so also girls understand me . Finally I will start to learn Russian:-). But nicely in order, first, you have to improve my English and learn to communicate in Estonian, and then come to a number of Russian.
Výhled z bytu od Gohar ráno.

View from the  Gohar´s apartment in the morning.

Vaade Gohar korteris hommikul.


Gohar and Varduhi.

Celou sobotu jsme prožily v organizaci od Gohar s dětmi. Gohar pracuje v něčem podobném jako jsou u nás SOS vesničky. Skládá se ze tří náhradních rodin, kde jsou "tety", starající se o skupinu dětí, které z nejrůznějších důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Tady je nejčastější problém alkoholismus v rodině, většina dětí pochází z ruských rodin a nebo mají kořeny v Rusku. No jsem ráda, že pocházím s normálně fungující rodiny. I když je o děti dobře postaráno, tak to nikdy nenahradí lásku, kterou by mohli dostat od svých rodičů:-(.
Gohar nás nejdříve provedla domem a představila nás dětem. Šly jsme si hrát do rodiny, kde vyrůstají nejmladší děti. Připravila jsem si pro ně hru "Škatule, škatule, hejbejte se", kterou všichni známe z dětství i vychovatelka v Estonsku ji znala, ale děti ne a moc se neujala, a protože měl být za chvíli oběd, tak jsem jen pouštěli jejich oblíbenou pohádku a písničku stále dokola. Jak jsou v tomto děti neúnavné, stále dokola a dokola a vůbec jim to nevadí. 

......................................................................................................................................


We spent all day Saturday in the organization of Gohar with children. Gohar is working in something similar as are our SOS villages. there are three foster families, in where are "aunts", caring for a group of children who for various reasons can not grow up in their biological family. Here is the most common problem is alcoholism in the family, most of the children come from  Russian families or have roots in Russia. Well, I'm glad to grow up in the normally functioning families. Although the children well cared for, so it will never replace the love which they might get from their parents :-(.
Gohar first showed us the house and introduced us children. We went to play into group where are growing up the youngest children. I prepared for them to game "musical chairs" which we all know from childhood even aunt  knew it, but the children  not much interested it, and because was only several minutes to lunch, so I put on them their favorite fairy tale a song over and over. How are the kids in this tireless, still over and over again and they didn´t mind.
Nejmladší skupina dětí.

The youngest group of children.

Kõige noorem rühm lapsi..


Po obědě šly nejmenší děti spát a my jsme se přesunuly ke starším dětem, kde jsme začali tvořit různé věci z papírů. Nejoblíbenější bylo tvoření vánočních řetězů z proužků papíru a moje oblíbené sněhové vločky:-) Časem se k nám přidaly i mladší děti, kterým jsem ukázala i další jednodušší věci z papírů. Velmi relaxační čas, i když kolem pobíhaly děti, hrála televize a muzika, a to vše najednou. Pro mladší děti jsem se stala taky koníkem, letadlem a nepotřebovala jsem k tomu ani umět estonsky, velmi brzo jsem pochopila co chtějí. Děti jsou všude stejné:-). Vzpomněla jsem si na své dětství, co všechno se mnou prováděl taťka, dědeček a strejdové:-). Po tom všem jsem byla unavená, ale spokojená.
Byl to také předvečer Katripäev, kdy se tentokrát převlékaly děti do ženského oblečení a chodily dům od domu. I ve "vesničce" zazvonily děti, zazpívaly a za odměnu dostaly sladkosti. Dvě starší holky se převlékly a vyrazily také ven.

......................................................................................................................................


After lunch youngest children went to the to bed and we moved to the older children, where we started to created different things out of paper. Most Popular Christmas was made chains of strips of paper and my favorite snowflakes :-) Eventually younger children joined to us, whom I showed them other simpler things made ​​of paper. A very relaxing time, even when children were running around, playing music and television, all at once. For younger children, I became also horse, plane and I did not need to know nor Estonian, very soon I understood what they want. Children are the same everywhere :-). I remembered my childhood, what father, grandfather and uncles  did with me:-). After all, I was tired, but happy.
It was also the eve Katripäev when the kids dressed in women's clothing  this time and went from house to house. Even in the house rang children  and were singing and as a reward were given sweets. Two older girls also dressed and went out also.
Vše připraveno pro tvorbu.

All ready for work.

Kõik tööks valmis.


Ukázka řetězu z papíru.

Sample chain of paper.

Näide kett paberit.


Děti v akci.

Children in action.

Laste huviorbiidis.


Děti v akci.

Children in action.

Laste huviorbiidis. 


Děti v akci.

Children in action.

Laste huviorbiidis. 


Varduhi v akci.

Varduhi in action.

Varduhi huviorbiids. 

My jsme vyrazily vyzvednou na autobusovou zastávku dalšího dobrovolníka Simona, který měl v neděli udělat pro děti workshop žonglování. Pro mě to bylo příjemné překvapení, protože jsem nevěděla, že má také přijet:-). Takže jsem tento víkend potkala tři dobrovolníky, které jsem poznala na příjezdovém tréninku, a které jsem od té doby neviděla.
V neděli jezdí jen jeden autobus a to ve 12 hodin, takže jsme měli jen dopoledne čas strávit s dětmi. Bylo vidět, že děti workshop baví, že je to něco jiného než zažívají normálně a taky Simon je velmi dobrý učitel. I my holky jsme si  všechno vyzkoušely:-)  Jojo, to bylo něco pro mě.

......................................................................................................................................

 We went to the bus stop to pick up another volunteer Simon, who on Sunday had  do for kids juggling workshop. For me it was a pleasant surprise because I did not know that he also has to come :-). So this weekend I met three volunteers which I met on my on-arrival tranning, and I haven´t seen since time.
On Sunday go only one bus and it at 12 hours, so we had time to spend  with the children only in the morning. It has been seen that children had a fun workshop, it's something other than they experience in normal time and also Simon is a very good teacher. And we girls tried out also everything :-) Yeah, it was something for me.


Workshop začíná:-)

Workshop begins :-)

Töökoja hakkab :-)


Gohar se šátky.

Gohar with scarves.

Gohar koos sallid.


Simon. 


Děti zkoušejí diablo.

Kids trying diablo.

Lapsed katsetatud diablo.


- no comment -- no comment - 

Děti napjatě sledují Simona.

Children eagerly were watching Simon.

Laste pikisilmi vaadates Simon.Hypnotizace pokračuje.

Hypnotizace continues.

Hypnotizace jätkub.

Gohar s dětmi.

Gohar with children.

Gohar koos lapsed.Kostel v Tudulinna.

Church in Tudulinna.

Kiriku Tudulinna.

Zamířila jsem s Varduhi a Simonem do Tallinnu. Důvod, proč jsem nejela rovnou do Pärnu byl jednoduchý. Zjistila jsem, že nejlepší způsob pro mě, jak si zařídit volební průkaz pro volby českého prezidenta je zajít rovnou na českou ambasádu:-). Takže toto byla moje druhá návštěva Tallinu. Možná první, pokud nepočítám, přílet do Estonska na letiště v Tallinnu, kde mě vyzvedl Uudo a hned jsme jeli do Pärna. Přespala jsem u Varduhi v bytě na okraji Tallinnu, ale v blízkosti moře. Ráno jsem s ní vyrazila do její organizace, pracuje v mateřské školce. Pohrály jsme si na chvíli s dětmi a potom Varduhi vyrazila na hodinu estonštiny a já jsem zamířila nejdříve do centra. Byla mlha, takže jsem se tady dlouho nezdržela. Centrum je historické a svými úzkými uličkami mi připomíná Prahu, ale je menší. Česká ambasáda je asi 25 minut pěšky od centra, v blízkosti Kadrioru parku. Voličský průkaz vyřízen a v lednu budu moci volit. A taky je super, že se tam v lednu potkám s dalšími Čechy, kteří bydlí v blízkosti Tartu, takže znova pokecám česky. No a potom už následovala jen cesta na autobusové nádraží a zpátky do Pärnu. Už teď se těším na další návštěvu Tallinu.

......................................................................................................................................

I headed with Varduhi and Simon to Tallinn. The reason why I did not go straight to Pärnu was simple. I found that the best way for me how to arrange register for  election of a new czech presidential in January is to go straight to the Czech embassy :-). So this was my second visit to Tallinn. Perhaps the first, as far as I do not counting, arrival at the airport in Tallinn, where Uudo pick me up and we immediately went to the Pärnu. I slept at Varduhi´s apartment which is situated on the edge Tallinn, but close to the sea. In the morning I set off with her to her organization, working in kindergarten. We played with the kids  for a while and then Varduh headed out for an lesson of Estonian and I first went to the center of tallinn. It was foggy, so I did not stay there long time. It is the historical center and its narrow streets reminds me of Prague, but is smaller. Czech Embassy is about 25 minutes walk from the center, close Kadrioru park. The registration carried out and I will be able to vote in January. And it's great that there I will meet with other Czechs  in January who live near Tartu, so again I will talking Czech. Then I just headed to the bus station and back to Pärnu. I'm already looking forward to next visit Tallinn.Historická obranná věž v Tallinnu.

The historic defense tower in Tallinn.

Ajalooline riigikaitse torn Tallinnas.Alexander Nevski katedrála.

Alexander Nevski cathedral.

Alexander Nevski katedraal. - no comment - 


- no comment -  


Hlavní náměstí Tallinu s radnicí.

The main square of Tallinn with the town hall.

Peaväljak Tallinna koos linnavalitsusse.


- no comment -   


- no comment -   


Česká ambasáda.

Czech Embassy.

Tšehhi saatkond.
Žádné komentáře:

Okomentovat