středa 12. prosince 2012

Mikuláš / St. Nicholas / Püha Nicola


      Minulý týden ve čtvrtek  6. prosince bylo sv. Mikuláše. V předvečer tohoto dne (5.12.) je v České republice a dalších zemích předvánoční tradice pro děti, kterou tady v Estonsku nemají. Proto jsem se rozhodla, že pro děti zorganizuji  sv. Mikuláše a představím jim tuto tradici. Hlavními postavami tento večer jsou Mikuláš, čert a anděl, které potkáváme v ulicích, chodí dům od domu a ptají se dětí jestli byly hodné, většina odpovídá ano.:-) A když zazpívají písničku nebo zarecituji báseň, dostávají za odměnu sladkost a zlobivé děti odnáší čert do pekla. Mým prvním úkolem bylo sehnat někoho, kdo tyto postavy zahraje. S tím mi pomohl Uudo, protože v organizaci je dramatický kroužek pro děti, tak se oslovily děti tam. A našly se tři holky, které mi s tím pomohly. Chtěla jsem dětem trochu vysvětlit odkud tento svátek pochází a proto jsem si vybrala jednu z legend o sv. Mikuláši a vytvořila k tomu krátký příběh. Ještě jsem před začátkem akce vyrobila rekvizity pro Mikuláše, čerta a anděla, upekla perníky (první v životě) jako odměnu pro děti a hlavně jsem si musela vzpomenout, co vlastně všechno Mikuláš, čert a anděl říkají:-), protože je to většinou improvizace, ale tady jsem potřebovala mým "hercům" vysvětli co mají říkat. Vše připraveno a můžeme začít.
      Nejdříve jsem dětem pustila připravenou legendu o sv. Mikuláši, potom zatančily děti z tanečního kroužku svoji připravenou kreaci, byla velmi povedená. Potom jsem se dětí zeptala, jestli už ví co chtějí na Vánoce, rozdala jsem papíry a pastelky, a ony si šly opravdu kreslit,super:-) K mému překvapení všechny děti buď nakreslily IPod a nebo Tablet:-( jen jedno dítě nakreslilo,že chce 500 euro pro Řecko:-). A potom přišel Mikuláš, čert a anděl. Čert krásně počmáral dětské obličeje. A děti nakonec šly i zpívat k Mikuláši. To jsem se trochu bála,že nikdo nebude chtít přijít. Nejdřív to tak vypadalo, ale po počátečním ostýchání  nakonec chtěly jít málem všechny, ale na to nebyl čas. Po odchodu Mikuláše, jsem jim ještě pustila Krtečka:-) Toho tady v Estonsku znají. Také znají Maxipsa Fíka a Štaflíka   a Špagetku, ale tady jim říkají bílý a černý pes:-D První akce za mnou  a myslím,    že se povedla a děti se bavily a dozvěděly se něco o mé zemi. Uudo, který mi pomáhal s komunikací s dětmi, protože děti umí jen trochu anglicky, říkal,že to i pochopily a líbilo se jim to:-) Tak to jsem ráda:-) Zkoušela jsem na děti mluvit estonsky, ale nakonec jsem to pro jistotu četla, protože by to ze mě lezlo, jak „z chlupaté deky“:-D

......................................................................................................................................

Last week, on Thursday 6th December was St. Nicholas. On the eve of this day (05.12) in the Czech Republic and other countries of Christmas tradition for children, which do not have here in Estonia. Therefore, I decided to organize for a children St. Nicholas and introduce them to this tradition. The main characters  this evening are Nicholas, devil and angel, we meet them in the streets and they are going from house to house and ask the children if they were good, most responsible, yes. :-) And if they sing a song or recites a poem, they get a reward sweet and naughty children  the devil carries into hell. My first task was to find someone to play these characters. With that Uudo helped me and  because the organization is drama course for children, so we asked children there. And found the three girls who helped me with this. I wanted to explain child wherefrom this holiday comes from and therefore I chose one of the legends of St. Nicholas and created the short story. Even before the event I made ​​props for Nicholas, the devil and the angel, bake gingerbread (first in my life) as a reward for children and most of all I had to remember what everything Nicholas, the devil and the angel say :-) because it's mostly improvisation but here I needed  explain my "actors" what they have to say. All ready and we can start.
First I put on the children prepared the legend of St. Nicholas, then children from dance course danced ready its creation, was very nice. Then I asked the children if they already knows what they want for Christmas, I gave them paper and crayons, and they really started to draw, super :-) To my surprise all the children drew either IPod or Tablet :-( only one child drew, that wants 500 euros for Greece :-). And then came Nicholas, Devil and Angel. Devil beautifully drew on child's face. And the children finally went to sing to Nicholas. That I was a bit worried that no one will want to come. At first it seemed, but after the first hesitation eventually almost all wanted to go , but there was not time. After the departure of Nicholas, I put on them a Small Mole :-) This here in Estonia know. Also they know Maxidog Fík and "Štaflíka and Špagetka", but here they call them White and black dog:-D The first event for me here and I think I succeeded, and the children enjoyed and learned something about my country. Uudo who helped me in communicating with children, because children can only a little English, he told me that even they understood and liked it :-) So I'm glad :-) I tried to speak Estonian for children, but eventually I read a prepared text for sure because I would  spoke slowly, in my country we say as " from the furry blanket":-D

......................................................................................................................................

Eelmisel nädalal, neljapäeval kuuendal Detsembril oli Püha Nicola Päev. Püha Nicola Päeva eelõhtul (05.12) on Tšehhi Vabariigis ja teistes riikides  traditsioonilised sündmused lastele, aga Eestis seda ei tähistata. Ma otsustasin korraldada lastele Püha Nicola Päeva minu organisatsioonis.

Selle õhtu peategelased on Nicola, kurat ja ingel, me kohtume tänaval, nad lähevad majast majja ja küsivad lastelt, kas nad olid head, kogu aasta. Lapsed vastavad jah. :-) Ja kui nad laulavad laulu või esitavad luuletuse, nad saavad kommi ja ulakad lapsed kurat viib põrgusse.

Minu esimene ülesanne oli leida keegi kes mängib need rollid.  Uudo aitas mind,  küsis organisatsiooni näiteringi lastelt ja me leidsime kolm tüdrukut, kes aitasid mind sellega. Ma tahtsin selgitada lastele, kus see püha on pärit ja ma valisin ühe legendi Püha Nicolast ja ma tegin novelli.

Enne sündmust ma tegin rekvisiidid Nicolale, kuradile ja inglile, ja ma küpsetasin piparkoogid (esimene minu elus) kui tasu tublidele lastele. Kõige rohkem mul oli mure, mida ütlevad Nicola, kurat ja ingel :-) sest see on enamasti improvisatsioon kuid siin ma vajasin selgitada minu "osalejad" , mida nad  peavad ütlema.

Kõik valmis ja me saame alustada!
Algul ma näitasin lastele legendi Püha Nicolast, siis lapsed tantsuklassist tantsisid väga kena tantsu. Siis palusin lastel joonistada, mida nad tahavad jõuludeks, andsin paberi ja värvipliiatsid, ja nad tõesti kõik joonistasid, tore :-). Minu üllatuseks kõik lapsed joonistasid kas iPod või Tahvelarvuti :-(,  ainult üks laps tahab saata 500 € Kreekale :-).

Siis tuli Nicola, kurat ja ingel ja lapsed tulid laulma Nicholale. Alguses ma olin natuke mures, et keegi ei taha tulla. Pärast Nichola lahkumist ma näitasin neile tšehhi multifilmi „Mutt“ :-) Seda filmi siin nad teavad. Nad teavad ka Maxikoer Fik ja  "Štaflíka and Špagetka", kuid siin nad kutsuvad neid Valge ja must koer:-D. See oli esimene üritus minu jaoks ja ma arvan, et ma sain hakkama ja lapsed nautisid ja õppisid midagi minu riigist.

Uudo tutvustas mind, rääkis lastega, sest lapsed räägivad ainult natuke inglise keelt. Uudo ütles mulle, et nad saavad aru ja see meeldis neile :-) Ma olen nii õnnelik :-). Ma püüdsin rääkida koos lastega eesti keelt, kuid lõpuks ma lugesin seda, sest ma rääkisin aeglaselt, minu riigis ütleme "kui sooja teki alt välja ronima":-D


......................................................................................................................................- Úvodní slovo - 

- Introduction -

- Sissejuhatus -


- Taneční vystoupení - 

- Dance performances -

- Tants -


- Rozdávání papíru a pastelek - 

- Hand out paper and crayons -

- Ma andsin lastele paberi ja värvipliiatsid -


- kreslení - 

- drawing -

- lapsed joonistasid -


- čert, anděl a Mikuláš -

- devil, angel and St. Nicolai - 

kurat, ingel ja Nicola -

- čert v akci -

- devil in action -

- kurat töötab -- čert v akci -

- devil in action -

- kurat töötab -


- Anděl hledá dítě, které chce zazpívat - 

- Angel is looking for a child who wants to sing -

- Ingel otsib laps, kes tahab laulda -


- první dítě -

- first child -

- esimene laps - 


- další dítě - 

- another child -

- teine laps -


- hromadné zpívání na konec - 

- collective singing at the end -

- lõpus kõik lapsed laulsid -

Žádné komentáře:

Okomentovat