pátek 18. ledna 2013

TALLINN

Tento víkend jsem se podruhé vydala do Tallinnu, tentokrát na sobotu a neděli. Hlavními důvody byla volba nového českého prezidenta a návštěva dobrovolníků, které jsem potkala na příjezdovém školení. Některé jsem od té doby neviděla. :-(
Po příjezdu do Tallinnu jsem zamířila na českou ambasádu, kde měli otevřeno do 14.00. Potom jsem měla volný čas do doby, než jsem se domluvila na srazu s ostatními dobrovolníky. 


This weekend I went to Tallinn the second time, this time on Saturday and Sunday. The main reasons were the election of a new Czech president and visit volunteers who I met on arrival training, and some of them I have since seen. :-(
After I arrived to Tallinn I headed to Czech embassy, they had open until 14.00 and then I had free time than I arrange on meeting with other volunteers.


- pár fotek domů ve čtvrti Kadriorg, po cestě na velvyslanectví -

- several photos houses in district Kadriorg, during way on embassy -

- mõned fotod majad piirkond Kadriorg, ajal tee embassy -

- no comment - 

- no comment -  

- no comment -  

- no comment -  

- Luigetiik  v Kadrioru park ( labutí jezero) -

- Luigetiik in the Kadrioru park ( swan lake ) -

- Luigettik Kadrioru pargis -

Plány se částečně změnily, což mi nevadilo, protože jsem potkala další Češku na ambasádě. Jmenuje se Eva a studuje postgraduál v Tallinu. Taky měla chvíli čas, takže jsme spolu zašly na oběd. Bylo super opět komunikovat česky a sdělovat si svoje zážitky z Estonska, byly dosti podobné :-)


 But my plan change slightly, but I didn´t mind. I met other czech girl on embassy. Her name is Eva and she is studing postgraduate in Tallinn. She had also some time, so we went to lunch together. It was super again speak in czech language and share our experience from Estonia, they were a lot of same :-)


- česká velvyslanectví -

- czech embassy -

- tšehhi embassy -


Protože měla hodinu angličtiny, tak jsme se po obědě rozloučily, ale jen na chvíli. Domluvily jsme se, že se potom opět sejdeme. Moji kamarádi se stále neozývali, tak jsem vyrazila do centra prozkoumat historickou část a těšila se, až budeme pokračovat v rozhovoru s Evou. Taky ráda cestuje a poznává nová místa.  Prodloužili ji grand, takže tady bude až do léta. Tak to vypadá, že mám novou spolucestovatelku na objevování nových míst:-)


But she had English lesson, so we said goodbye after lunch. But only for a moment, we arranged that we meet again after her lesson. My friend still didn´t write me so I headed to center to discover history center and I was looking forward to see again with Eva and we continue in our conversation. She also like traveling and discover new place. They extended her grand , it meaning she will stay in Estonia to summer. It look like that I have new fellow travelers for discovery new places :-)


- vstupní brána do historického centra -

- entrance gate into the historic center -

 - sisend värava ajalooline keskus -

- několik domů z historického centra -

- several houses of historic center -

- mõned majad ajaloolises keskuses -

- no comment -  

- no comment -  

- no comment -  

V historické části jsem objevila malý krásně provoněný obchůdek z čajem a kávou:-)  Už je to  dlouho, kdy jsem si koupila zrnkovou kávu.   Těším se až si ji umelu a v klidu vychutnám:-)


In the historic center discovered small scented shop with teas and cooffes :-) It already is long time when I bought coffee beans. I am looking forward to grind and I taste it at rest :-)


- no comment -   

V historické části jsem dlouho nezůstala. Zaujal mě vysoký cihlový komín a tak jsem vyrazila směrem k němu. Až později doma jsem na internetu zjistila, že je to bývalá teplárna, nyní proměněná na KultuuriKatel (v překladu to znamená kulturní kotel ). Je tam galerie, konají se tam různé workshopy, přehlídky, festivaly. Vypadá to na velmi zajímavé místo, příště to zkusím více prozkoumat. Připomíná mi to z fotek starou kotelnu na mé bývalé škole (fakultě architektury), ale tohle je větší. :-)


But in the historical center, I did not stay long, I saw a tall brick chimney and started toward him. Only later at home on the internet, I found out it was a former power plant and today it is  transformed in KultuuriKatel (translated it means cultural boiler), there is a gallery, there are held various workshops, shows and festivals. It looks like a very interesting place, next time I will try to explore more. It reminds me from the photos of the old boiler room  on my former school (Faculty of Architecture), but this is bigger. :-)


- tak za tímto komínem jsem šla -

-  I was interested by this chimney -

- ma olin huvitatud umbes see korsten - 


Potom jsem zahlédla obrovské schodiště. Neviděla jsem kam vede, takže jsem vyrazila na průzkum. Když jsem vystoupila nahoru, čekalo na mě další schodiště. Zjistila jsem, že pod tím je koncertní sál, ale nevím jestli funguje, vypadal velmi zanedbaně. Dnes je "budova" podle mapy využívána pro přistávání helikoptér.Odtud jsem viděla i na přístaviště, kde jsem potom taky zamířila. Navštívila jsem i přístavní tržiště, což byl malý supermarket. Příjemně mě překvapil interiér, takhle by mohly vypadat všechny supermarkety. 


Then I spotted a huge staircase and could not see where it leads, so I went to exploration. When I climbed up, waiting for me the next staircase. I discovered that it is a concert hall, but I do not know if it works, it looked very scruffy. By map is used for the landing of helicopters today. From there I also saw the port, where then I went too. I also visited the port market, which was a small supermarket, pleasantly surprised me interior, so it could look like all supermarkets.


- no comment - 

- první schodiště -

- first staircase -

- esimene trepikoda -

- druhé schodiště -

- second staircase -

- teine trepikoda -

- výhled ze schodiště na nekončící moře -

- view of the endless sea -

- vaadata lõputu meri -

- na levé straně jde vidět starý betonový hangár vybudovaný rusy, minulý rok se v něm otevřela dalši část námořnického muzea, tam mám taky v plánu jít -

- On the left side you can see an old concrete hangar built by the Russians, last year the maritime museum opened another part  there, where I also plan to go -

- vasakule on vana angaar, täna seal on meri muuseum, kus ma tahan minema ka -

- tady pohled na přístaviště -

- here is view on the port -

- siin on vaadata saadama -

- pohled na historickou část města -

- view on historic part of town -

- vaadata ajaloolises keskuses -

- pohled na novou část města -

- view on new part of town -

- vaadata uues linnaosa -

- no comment - 

- přístaviště - terminál A -

- port- passenger terminal A -

- saadama- reisiterminal A -

- touto lodí možná příští týden pojedu do Helsinek -

- maybe I will sailing this boat to Helsinki next week -

- zmiňovaný supermarket -

- supermarket at port -

- sadama turg -

- zmiňovaný supermarket -

- supermarket at port -

- sadama turg - 

- ještě jeden pohled na historické centrum -

- other view on historic part of town -

- veel vaadata ajaloolises keskuses -

- něco z moderní architektury -

- something from modern architecture -

- midagi  pärit moodsa arhitektuuri -


Potom už jsem vyrazila zpátky do historické části, kde jsme se znovu setkaly s Evou. Společně jsme se šly projít kolem hradeb a konečnou byla irská hospůdka. To už byl večer a setkala jsem se s Lolou (španělská dobrovolnice) a s dalšími dobrovolníky. Rozloučila jsem se s Evou s tím, že se příště určitě zase potkáme.:-) S ostatními jsme vyrazili na rozlučkovou párty někam na okraj Tallinnu. Byla to dlouhá noc (už dlouho jsem nekončila tak pozdě), ale potkala jsme spoustu nových lidí, převážně dobrovolníků. V neděli už jsem se šla jenom podívat do centra a potom na autobus.


After that I went back to the historic center to meet again with Eva. Together, we took a walk around the historic walls and the final was an Irish pub. It was already evening and I met with Lola (Spanish volunteer) and other volunteers, I said goodbye to Eva with the fact that the next time we meet again surely. :-) With others, I set out on a goodbye party somewhere at the edge of Tallinn and then back. It was a long night, a long time I did not end so late, but we met a lot of new people, mostly volunteers. On Sunday I went to only visit the city and then bus back to Pärnu.


- opět uličky historického centra -

- again streets historic center -

- veel tänava ajaloolises keskuses -

- no comment -  

- tato fotka mi připomíná Prahu -

- this street look like street in Prague -

- seda tänav välja näeb tänav Praha -

- no comment -  

- kladka na hoře na domech se používala pro vytáhnutí nábytku do vyšších pater, používaji to i Nizozemci -

- pulley on top of the houses were used to pull out the furniture to the upper floors, use it also in the Netherlands - 

- to je super pomůcka pro začátečníky -

- it is super thing for beginners -

- see on super asi algajatele -

- bruslení v sousedství s kostelem Niguliste (Mikuláše ), dneska je to muzeum a koncertní sál -

- skating in the neighborhood of the church Niguliste (Nicholas), today it is a museum and concert hall -

- uisutamine eest kirik Niguliste, täna on see muuseum ja kontserdisaal -

- kříž nezávislosti na náměsti Svobody -

- the cross independence from Freedom Square -

- võidusamba rist Vabaduse väljak -

- večerní hlavní náměstí v Tallinu -

- main square in evening in Tallinn -

-  Raekoja plats õhtul Tallinnas -

- no comment -   

- no comment -   

Žádné komentáře:

Okomentovat