úterý 12. února 2013

Přímá volba nového českého prezidenta / Esimese otsevalimine Tšehhi uue presidendi / Firts direct election of the new Czech president

Na začátek musím říct, že s překladem mi hodně pomohl můj tutor Uudo, protože tento text je pro mě ještě stále velmi težký.

Alguses ma pean ütlema, et minu juhendaja Uudo aitas mind parandada seda teksti sest see tekst on ikka väga raske minu jaoks. Ta ei muutnud teksti lõpuni korrektseks vaid jättis seal kus võimalik alles originaali. Parandas vaid seal kus sisu kippus arusaamatuks jääma.


Tak a máme za sebou první přímou volbu českého prezidenta. Ráda bych se podělila o můj názor a trochu popsala  její průběh, který jsem sledovala z Estonska.

Nii, on lõppenud esimesed presidendi otsevalimised. Tahaksin teiega jagada oma arvamust ja kirjeldan protsessi nagu ma nägin Eestist.

So we passed the first direct presidential election. I would like to share with you my opinion and describe a little its process, which I watched from Estonia.


Podmínkou pro podání kandidatury bylo buď získání podpory 20 poslanců nebo 10 senátorů a nebo nejméně 50 000 podpisů občanů. Kromě  Karla Schwarzenberga ( TOP 09), Jiřího Dienstbier (ČSSD - česká strana sociálně demokratická) a Přemysla Sobotky ( ODS - občanská demokratická strana), kteří měli podporu svých stranických kolegů. Ostatní sbírali podpisy občanů, jejichž platnost pak kontrolovali pracovníci Ministerstva vnitra. Touto kontrolou neprošli Jana Bobošíková, Tomio Okamura a Vladimír Dlouhý. Všichni tři se odvolali k soudu, ale jen Jana Bobošíková byla úspěšná. Tomio Okamurovi nepomohlo ani odvolání k ústavnímu soudu, kdy hrozilo, že budou volby odloženy. Toto všechno proběhlo na podzim 2012 a nakonec bylo těchto 9 kandidátů:

Tingimus, et üles panna oma kandidatuuri oli saada kas 20 saadiku või 10 senaatori  toetus, või vähemalt 50 000  kodanike allkirja. Ainult Karel Schwarzenbergat ( TOP 09), Jiří Dienstbieri (ČSSD-tšehhi sotsiaaldemokraatlik partei) ja Přemysl Sobotka ( ODS - kodanike demokraatlik partei), toetasid partei kolleegid.  Teised kogusid kodanike allkirju, siis Siseministeeriumi kontrollis seda. Jana Bobošíková, Tomio Okamura ja Vladimir Dlouhy ei läbinud kontrolli. Kõik kolm kaebasid kohtusse, ainult Jana Bobošíková oli edukas. Tomio Okamura kaebas Konstitutsioonikotusse ja oli oht, et valimised võivad edasi lükkuda. Seega  oli 2012 aasta sügisel meil üheksa kandidaati:

The condition for filing candidacy was getting support either 20 member of Parliament or 10 senators, or at least 50,000 signatures of citizens. Besides Karel Schwarzenberg (TOP 09), Jiří Dienstbier (CSSD - Czech Social Democratic Party) and Přemysl Sobotka (ODS - Civic Democratic Party), who had the support of their party colleagues. Other candidates collected signatures, checking the validity of the Interior Ministry. This inspection did not pass  Jana Bobošíková, Tomio Okamura and Vladimír Dlouhý. All three appealed to the court, but only John Bobošíková was successful. Tomio Okamura did not help even appeal to the Constitutional Court, there was the risk that elections will be postponed. This all took place in autumn 2012 and finally was these 9 candidates:

Jiří Dienstbier 
senátor a místopředseda ČSSD
 
senaator ja aseesimees ČSSD


Jan Fischer
 úřednický premiér v letech 2009-2010
ajutise valitsuse  peaminister 2009-2010

Táňa Fischerová 
herečka a nestranická poslankyně
 
näitleja ja parteitu saadik
Vladimír Franz 
hudební skladatel a vysokoškolský profesor
muusik, helilooja ja ülikool õppejõud
Zuzana Roithová 
europoslankyně a bývalá ministryně zdravotnictví
euroopa parlamendi liige ja endine tervishoiuminister
Karel Schwarzenberg 
ministr zahraničních věcí
välisminister

Přemysl Sobotka 
místopředseda Senátu
Senati aseesimees 

Miloš Zeman
 bývalý předseda ČSSD a expremiér
endine ČSSD esimees  ja endine peaminister
Jana Bobošíková 
dříve redaktorka TV Nova, předsedkyně strany Suverenita
endine TV Nova toimetaja ,  partei Suveräänsus eesistuja

Už na podzim jsem začala sledovat různé diskuse a zjišťovat informace o případných kandidátech. Byla jsem ráda, že si můžu „vybrat“ svého nového prezidenta a dokonce pár z nich přicházelo v úvahu. Čím víc se volby blížily, tím se začalo více diskutovat, kdo má největší šanci postoupit do druhého kola. Nepředpokládalo se, že bude zvolen nový prezident hned v prvním kole, musel by získat většinu hlasů. Sügisel ma juba hakkasin vaatama erinevad arutelud ja otsisin informatsiooni potentsiaalsetest kandidaatidest. Mul oli hea meel, et ma saan valida oma uue presidendi otse ja mõnede neist seisukohad on mulle vastuvõetavad. Valimised lähenesid, inimesed hakkasid rohkem arutlema kel on parim võimalus edasipääsuks teise vooru. Arvata oli, et me ei saa uut presidenti pärast esimest vooru, mis nõuaks enamuse kõigist häältest.


Already on autumn I began to watch various discussions and searched informations on potential candidates. I was glad that I can "choose" our new president and a several of them even come into consideration. The more elections approached, it began to discuss more, who has the best chance to advance to the second round. Not expected that the new president will be elected in the first round, he would get a majority of votes.
Podle médii měli největší šanci postoupit Jan Fischer a Miloš Zeman, což bylo pro některé lidi nepředstavitelné, pro mě taky. Vzniklo video „Jak odstranit Zemana a Fischera“ ( http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p3K7PL7cK7Y ). V tomto videu nabádali jejich autoři k volení menšího zla a kandidátů Karla Schwarzenberga a Jiřího Dienstbiera, kteří mají největší šanci z ostatních kandidátů na postup do druhého kola a tím odstranit Zemana a Fischera. Ajakirjandus andis parima võimaluse edasipääsuks teise vooru Jan Fischerile ja Miloš Zemanile. See oli vastuvõtmatu paljudele inimestele, ka minu jaoks. Nad tegid video Kuidas eemaldada Zemana ja Fischer (Kahjuks see video on ainult tšehhi keeles).  Autorid selles videos tahasid julgustada, et inimesed valisiksid "väiksema" paha - Karel Schwarzenbergi või Jiří Dienstbieri, sest neil oli suurem võimalus kui teistel kandidaatidel edasipääsuks teise vooru ja seega võimalus eemaldada Zeman ja Fischer.


According to the media, had the best chance to advance Jan Fischer and Miloš Zeman, what was for some people to unimaginable, for me too. Created video "How to remove Zeman and Fischer" (unfortunately this video does not exist with English subtitled ). In this video, the authors urged people to elected lesser "evil" - candidates Karel Schwarzenberg and Jiří Dienstbier, who have  better chance than the other candidates for the second round and so remove Zeman and Fischer.
Musím přiznat, že někdy v prosinci byl Karel Schwarzenberg taky v mém uzším výběru a ovlivněná tímto videem a různými dalšími diskusemi jsem začala přemýšlet, že budu volit Karla Schwarzenberga. Neuměla jsem si na hradě představit ani Fischera ani Zemana. Začala jsem si říkat, že budu opravdu raději volit to menší zlo, přece jen jsem o Karlovi Schwarzenbergovi přemýšlela a uvažovala jsem, že to nebude zas tak špatná volba.


Pean tunnistama, et millalgi detsembris oli  Karel ka minu lemmikute nimekirjas. Mind mõjutas see video ja mitmed teised arutelud. Hakkasin mõtlema, et ma valiks Karel, sest ma ei võiks ette kujutada presidendina "lossis" Fischerit või Zemani. Ma hakkasin mõtlema, et ma tõesti pigem valin väiksema paha ja samas mõtlesin, et Karel ei olegi väga halb valik.
I have to admit that sometime in December was Karel Schwarzenberg also in my shortlist. And I was influenced by this video and various other discussions. It was reason why I really started to think that I would vote Karel Schwarzenberg, I could not  imagined on the "castle" Fischer or Zeman. I started to tell myself that I  really will vote the lesser evil. I equally was thinking about Karel Schwarzenberg and I thought it would not be all that bad choice.Nevím proč,ale jako jedinému kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi se říkalo mezi lidmi jenom Karel, a každý věděl o koho jde. Skupina lidí kolem Karla Schwarzenberga se hodně zaměřila na mladší voliče, podle toho i vypadaly hesla a vizuální stránka. Pořádali koncerty, kde vyjádřilo podporu Karlovi Schwarzenbergovi hodně známých osobností. Myslím, že se jim to dařilo, a to byl Karel Schwarzenberg nejstarším kandidátem. 


Ma ei tea  miks Karel Schwarzenbergi kutsutakse ainult eesnimega Karel ja vaatamata sellele saavad kõik aru kellega on tegu. Kareli meeskond keskendus valimiskampaaniaga noorematele inimestele ja paljud noord valisidki teda vaatamata sellele, et ta oli vamim presidendi kandidaat.


I do not know why, but as the only candidate Karel Schwarzenberg people called only Karel, and everyone knew who it is. Group of people around Karel Schwarzenberg much focused on younger voters, according this also looked slogans and visual. They organized concerts where a lot of celebrities expressed support for  Karel Schwarzenberg . I think they succeeded, and it was Karel Schwarzenberg oldest candidate.


Volby se blížily a já jsem nebyla 100% přesvědčena koho budu volit. Stále jsem přemýšlela   o volbě menšího zla "Karla". Ale vždyť je to první přímá volba prezidenta a my si můžeme poprvé vybrat svého prezidenta a nebude to ten koho vyberou poslanci. Tak proč stále volit to menší zlo jako například při volbách do parlamentu a stejně stále nepřichází změna, je to stále stejné. Teď jsme měli šanci zvolit tu změnu, kterou si všichni přejeme, ale bohužel ji nevolíme:-( A pro mě tu byl jeden kandidát, který podle mě mohl přinést tu změnu, ale hodně lidí, i když o něm přemýšleli si raději vybralo to menší zlo:-(. Nakonec jsem se rozhodla volit srdcem a volila  jsem Táňu Fischerovou :-). Bohužel nepostoupila, ale já jsem ráda, že jsem ji volila, že tu byl kandidát, kterému jsem opravdu věřila a přála jsem si ji na „Hradě“.

Valimised on lähenemas ja ma ei olnud 100% veendunud, keda ma valin. 
See oli meil esmane presidendi otsevalimine ja ühtlasi võimalus muudatusteks mida me kõik tahtsime ja lootsime enne valimisi. Minu ja paljude teiste valik oli Táňa Fischerová Vaatamata sellele, et tema tõenäosus valituks osutuda oli väike otsustasin anda oma hääle südame soovil. Kahjuks ta ei pääsenud teise vooru kuid ma olen õnnelik, et sain valida kandidaati keda ma tõesti uskusin ja soovisin tema võitu (tema pääsemist lossi). Paljud arvasid, et nad valivad vähema halva "Kareli" sest tal on rohkem sansse kui Táňa Fischerovál.

Elections are approaching and I was not 100% convinced whom I will vote. I'm still thinking about choosing the lesser "evil" Karla. But this is the first direct election of the president. So why still choose the lesser evils, in the same way as the elections to the Parliament and the change still not come , it's still the same. Now we had a chance to choose the change which we all want, but unfortunately we didn´t vote for it :-( And for me there was one candidate who I think could bring the change and a lot of people think about this choice but they finally rather chose a lesser evil  :-( . But I finally decided to choose heart and I voted for Táňa Fischerová :-). Unfortunately  she did not advance, but I'm glad I voted for her that there was a candidate whom I really believed, and I wished her to "Castle ".
Do dalšího kola postoupil Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman, Jan Fischer skončil těsně na třetím místě. Takže se povedlo to, že v druhém kole nebyli oba dva nepřijatelní kandidáti, ale jeden byl pro mě to menší zlo. Zvažovala jsem jestli půjdu volit v druhém kole, pro mě to znamenalo, že musím jet do Tallinnu na ambasádu, ale protože jsem den před volbami jela do Helsinek, rozhodla jsem se při zpáteční cestě v Tallinu zůstat a jít k volbám. 


Järgmisesse vooru pääsesid Karel Schwarzenberg ja Milos Zeman, Jan Fischer lõpetas kolmandal kohal. Nii et teises voorus olid vaid kaks vastuvõetamatut kandidaati minu jaoks.  Ma mõtlesin, kas ma lähen valima teises voorus, minu jaoks see tähendas, et ma pidin minema saatkonda Tallinnas, kuid kuna ma üks päev enne valimisi käisin Helsingis, siis ma otsustasin jääda Tallinna ja minna valima.Karel Schwarzenberg and Miloš Zeman advanced to the next round , Jan Fischer just finished in third place. So they managed that in the second round weren´t both unacceptable candidates, but one was for me the "lesser" evil. I considered whether I go to vote in the second round. For me it meant that I had to go to the embassy in Tallinn, but because the day before the election I went to Helsinki, I decided  to stay on the way back in Tallinn and go to the election.
Když už byl výběr jen ze dvou kanditátů, tak jsem měla jasno koho budu volit,  Zemana opravdu NE! Myslím, že hodně lidí zapomnělo co všechno v minulosti Zeman za své vlády způsobil. Ano, Karel Schwarzenberg asi taky nebude úplně čistý a ne se všemi jeho kroky souhlasím, ale  pro mě to byl lepší kandidát a myslím, že je reprezentativnější než Zeman. 


Nüüd oli valida ainult kahe kandidaadi vahel, nii et mul oli  selge, kelle ma valin. Zeman kindlasti EI! Ma arvan, et paljud inimesed on unustanud, mida varem Zeman tegi tema valitsemisajal. Jah, Karel ilmselt ka ei ole täiesti puhas ja ma ei ole nõus kõigega mida tema teeb, kuid minu jaoks on ta parem kandidaat ja ma arvan, et ta on esinduslikum kui Zeman.
When it already was only a choice of two candidates, so I had a clear whom I will vote. Zeman really NO! I think a lot of people have forgotten what Zeman did everything during his reign. Yes, Karel Schwarzenberg probably also not completely clean, not all of his steps I agree, but for me it is a better candidate and I think that he is more representative than Zeman.Celé volby jsem sledovala jen na internetu, nezažila jsem tu mediální masáž, ani normálně moc nesleduji televizi. Sledovala jsem jen diskuse a četla různé informace na internetu          a dělala jsem si svůj obrázek o všech kandidátech. Po prvním kole se spustila ze strany Zemana a jeho lidí dost negativní reklama proti „Karlovi“. Začali se ještě více vytahovat věci, na které bohužel lidé slyšeli. Proti tomu se „Karel“ neuměl bránit a neuměl politicky bojovat. Například, že není „Karel“ Čech - kdyby to byla pravda, tak nemůže být kandidátem. Ano, žil dlouhá léta v Rakousku, ale to nebylo dobrovolné, musel se svými rodiči emigrovat, protože měl šlechtické kořeny. Má také švýcarské občanství, ale celou dobu v emigraci podporoval disent. Jeho žena je lékařkou a pochází z rakouského šlechtického rodu, neumí česky a to byl taky velký problém pro mnoho lidí, ale za to zvládla svahilský jazyk a v Keni doposud pomáhá jedné nemocnici. Ani všechny proti nevím, pro mě byla volba v druhém kole jasná. Ma vaatasin valimisdebatti ainult internetis ja ma ei tundnud survet meediast, sest ma ei näinud liiga palju televisiooni. Ma vaatasin arutelu ja lugesin erinevat teavet Internetist  ja ma sain pildi kõigist kandidaatidest. Aga pärast esimest vooru Zemani meeskond hakkas tegema negatiivne reklaam Kareli vastu. Nad hakkasid esile tõstma veel halbu asju ja kahjuks inimesed uskusid. Karel ei teadnud, kuidas kaitsta end selle vastu, kuidas võidelda poliitiliselt. Näiteks ütlesid nad, et ta ei ole tšehh. Kui see on tõsi, siis ta ei saa olla kandidaat. Jah ta elas aastaid Austrias, kuid see ei olnud vabatahtlik sest tema vanemad olid emigreerunud sest neil on aristokraatlikud juured. Jah tal on ka Šveitsi kodakondsus, kuid ta toetas kogu aeg Tšehhi dissidente kui ta oli välismaal. Tema naine on arst ja ta on pärit Austria aadlisuguvõsast, ta ei räägi Tšehhi keelt ja see oli ka suur probleem paljudele inimestele, kuid ta räägib suahiili keelt ja ta aitab patsiente Keenia haiglas.  See oli vaid väike osa mida Zemani meeskond esile tõi. Minu valik teises voorus oli selge.
I watched the whole election just on the internet, I've never experienced a media massage, I also normally do not follow too much television. I watched  the debates and read a variety of information on the Internet and so I create your picture on all candidates. After the first round was started by Zeman´s people enough negative publicity against the "Karla". They began to lifting even more things that unfortunately people heard. Against this "Karel" could not defend  and could not politically fight. For example, he is not Czech - if it were true, it can not be a candidate. Yes, he lived for many years in Austria, but it was not voluntary, his parents had to emigrate because his aristocratic roots. It also has Swiss citizenship, but all the time in exile supported Czech dissent. His wife is a doctor and comes from an Austrian noble family does not speak Czech and it was also a big problem for many people, but she speak Swahili language and still helps a hospital in Kenya. I don´t know everything against, but for me the choice was clear in the second round.


Výsledkem je,  že náš nový český prezident je Miloš Zeman, který získal 54,8% a Karel Schwarzenber 45,20 %. Takže opět moje volba nebyla stejná s většinou hlasujících. I když Zemana nemám ráda a nevěřím mu ani pozdrav, žijeme v demokratickém státě a jeho zvolila většina lidí v mé republice. Takže je to bohužel také můj nový prezident. Doufám jen, že se nebudu za něho muset stydět ještě víc než za Václava Klause.:-( 


Tulemuseks on, et meie uus Tšehhi president on Miloš Zeman, kes võitis 54,8% ja 45,20% Karel Schwarzenberg. Nii et taas, mu valik ei olnud sama nagu enamus valijatel. Mulle ei meeldi Zeman ja ma ei usu teda ega tema juttu, kuid me elame demokraatlikus riigis ja enamik inimesi valis teda. Nii et kahjuks on see ka minu uus presidnet ja ma ainult loodan, et ma ei pea häbenema teda rohkem kui Vaclav Klaus. :-(


The result is that our new Czech President is Miloš Zeman, who won 54.8% and 45.20% Karel Schwarzenberg. So again, my choice was not the same as the majority of voters. Even though I do not like Zeman and do not believe him even "Good day", we live in a democratic state and most people elected his in my country. So unfortunately it's also my new president. I only hope that I will not have to feel ashamed for him more than for Václav Klaus. :-(


Dám mu šanci ať ukáže, jak to všechno co říkal před volbami myslí vážně. Za jeho vlády, kdy vytvořil opoziční smlouvu s Václavem Klausem, nevzniklo nic dobrého a  hodně se toho rozkradlo. Takže ať mi nikdo neříká, jak čistý člověk to je a jak bude bojovat za lidi a že bude náš sjednotitel.


Ma annan talle võimaluse ja ta saab näitama, kuidas see kõik, mida ta ütles enne valimisi saab tõeks. Kuid ma ei usu, et ta on muutunud. Varasemal valitsemisajal ta tegi salaleppe Vaclav Klausiga ja me ei või olla kindlad, et ta ei tee seda jälle. Ärge öelge, et ta on puhas,  et ta võitleb inimeste eest ning et ta on meie ühendaja.I will give him the opportunity and he will show us how it all he said before the election it will be true. But I do not think he has changed. During his reign he signed  "Opposition Agreement"  with Václav Klaus, it did not cause of nothing good and we can not be sure that he will not do it again. Do not tell me that he is clean, he is fighting for the people and that will be our unifier.


Teďka proběhla médii informace, jestli nebudeme následovat ruského příkladu a po 5 letech se nestane znovu prezidentem Václav Klaus. V Rusku to byl Putin - Putin - Medveděv - Putin a že by u nás Klaus - Klaus - Zeman – Klaus? No doufám, že ne. 
Doufám, že zájem lidí o politiku, který vznikl před volbami, neustane a lidé se budou více zajímat co se kolem nich děje a výsledkem by měla být konečně politická změna:-)

Nüüd oli  informatsiooni meedias, et kui me ei järgime Venemaa eeskuju siis 5 aasta pärast muutub Vaclav Klaus taas presidendiks. Venemaal oli Putin - Putin - Medveděv - Putin ja et meil Klaus - Klaus - Zeman - Klaus. Ei, ma loodan, et mitte.
Inimeste huvi poliitika vastu, mis tekkisid enne valimisi, jätkub. Inimesed on rohkem huvitatud, sellest mis toimub nende ümber. Ja loodavad, et tulemus oleks lõplik poliitiline muutus :-)


In the media was information, if we do not follow the Russian example and after 5 years will not happen again by President Václav Klaus. In Russia it was Putin - Putin - Medveděv - Putin and that in my country Klaus - Klaus - Zeman - Klaus? No, I hope not.
I hope that people's interest in politics, which was before the election, it will continue. People will be more interested what is happening around them, and the result will be a political change finally :-)
Žádné komentáře:

Okomentovat