pondělí 8. října 2012

Fotografie / Photos / Pildigalerii


Po kratší odmlce opět tady. Omlouvám se, ale neměla jsem čas si k tomu dřív sednout a vložit slibované fotky a něco dalšího napsat. Nevím, kde se psaním dneska začít, takže k některým věcem, které jsem zažila na začátku se občas budu asi vracet. 
Největší události minulého týdne byl bohužel odjezd dalšího dobrovolníka Pierra. Bylo to úplně stejné jako při odjezdu s Katarinou, společný oběd, společné foto, večer na pivo a už stojíme u autobusu a loučíme se. 
Good bye Pierre

Této akci ještě předcházela mini rozlučka u našeho tutora Uuda. Pozval nás k němu domů do sauny. Velmi pěkný jednoduchý dům, tak akorát pro život:-) Bylo to už moje třetí saunování tady v Pärnu:-). 
Musím se přiznat, před Estonskem jsem nikdy nebyla v sauně. Ani nevím proč, vždycky mě to lákalo to vyzkoušet a pár příležitostí jsem měla. Ale prostě to nikdy nevyšlo, vždycky jsem dala přednost jiné aktivitě:-(. Ale teď můžu každý pátek chodit do sauny, protože ji mám přímo v domě, kde bydlím. Paráááááda:-)

Další menší události v minulém týdnu bylo pečení vlastního chleba. Představa, že budu celý rok jíst rýžové chleby mě děsila. Takže jsem nakoupila potřebné suroviny. Už tohle bylo menší dobrodružství, ono je tak trochu každé nakupování. Všechno je psané estonsky, jak jinak:-) Takže než vyrazím do obchodu, na papírek si napíšu aspoň něco estonsky. Stejně vždycky něco zapomenu a pak přemýšlím co z toho to bude:-) Naposled jsem takhle hledala ocet. Hlavně si pamatuji nisujahu, což je pšeničná mouka, pro mě velmi důležité slovíčko ( pro ty, kteří neví, tak mám bezlepkovou dietu). Zpátky k pečení chleba. Těsto nechtělo vůbec kynout :-(, po několika hodinách nakynulo aspoň trochu a já ho dala konečně péct. No výsledek je takový, že se to dá jíst, ale nic úžasného to není. Ale hlavní je, že to nejsou rýžové chleby:-D Druhý pokus bude doufám lepší. Opravdu nevydržím celý rok jíst rýžové chleby.:-)

......................................................................................................................................

After a short pause again here. I'm sorry, but I could not to sit down earlier and  insert the promised pictures and write something else. I do not know where to start with my writing tonight, so about some things which I experienced at the beginning,  I'll probably write later.
The biggest events of the past week  was unfortunately departure another volunteer Pierre. It was exactly the same situation as the departure Katerina, lunch together, group photo, in the evening for a beer and we already stand  the bus station and say goodbye.
Good bye Pierre.

This event was preceded by another mini party at our tutor Uuda. He invited us to his home with sauna. Very nice simple house, so right for life :-) It was my third sauna here in Pärnu :-).
I have to admit, before Estonia I have never been in a sauna. I do not know why, I always wanted to try it and I had few opportunities. But it never worked, I always preferred to another activity :-(. But now I can go every Friday to the sauna, because I live in the house with sauna. Paráááááda :-)

Other smaller events in the past week has been baking  bread. The idea that I'll eat all year rice cakes scared me. So I bought the necessary ingredients. It already was a small adventure, it is a bit of each shopping. Everything is written in Estonian, of course :-) So before than I go to the shop,at least something I write on the paper in Estonian. Just always I forget something and then I thinking what of them it will :-) I looking for a vinegar last. Mainly I remember nisujahu, which is wheat flour, very important to me word (for those who do not know, I have a gluten-free diet). Back to baking bread. The dough did not want to rise at all  for a few hours rise a little bit, and I finally gave it to bake. Well, the result is that I can eat it but it is not anything amazing. But the main thing is that it's not rice cakes:-D The next attempt will be better I hope. I really can not keep to eat rice cakes all year.

.......................................................................................................................................

A teď šup na fotky, ať si můžete udělat malou představu o městě, kde bydlím.

Now come the photos, whether you can make a little idea of ​​town where I am  living.


Tento pohled se mi vždy naskytne, když odcházím z domu:-)

This view I always arises when I leave the house :-)
Toto je ulice v blízkosti mého domu.

This is a street near my house.


Na konci této ulice je dům, ve kterém teďka bydlím. Je to pohled při cestě zpět domů.

At the end of this street is the house where I live now. It is a view on the way back home.Tento most spojuje centrum z části, kde bydlím. Je to jeden ze dvou mostů ve městě. Ten druhý je součástí obchvatu města. Takže vždy, když jdu do města, přecházím po tomto mostě.

This bridge connects the center with the area where I live. It is one of two bridges in the city. The second is part of the city bypass. So whenever I go into center to go over this bridge.


Rüütli - hlavní pěší ulice. V Brně bych to přirovnala k České nebo Masarykově ulice a v Opavě k Ostrožné.

Rüütli street is main pedestrian street.Pohled na druhou stranu.

View of the other side.Dům na Rüütli

The house on Rüütli street


Jedna z mnohých ulic. Je to velmi zelené město.

One of the many street. It is a very green city.


Toto je velmi příjemná útulná kavárna, kterou jsem navštívila jednou, když jsem šla od moře. Škoda jen, že je pro mě trochu z ruky. Ale vždy když budu mít příležitost se tady stavím na kafe, cappuccino bylo výborné. Podobně příjemná kavárna je ještě v centru, ta už je pro mě blíž. Tu mi ukázal Pepa z České republiky, který už bohužel odjel.

This is a very nice cozy cafe I visited once when I went from the sea. Pity that it for me a little out of hand. But whenever I will have a chance to stop here I'll have some coffee, cappuccino was excellent. Similarly, there is a nice café in the center, it already is for me closer. Pepa from the Czech Republic showed me this cafe, unfortunately he already left Estonia.


Většina rodinných domů v Pärnu jsou dřevěné.

Most houses are from wood in Pärnu. 


Pärnu Rannapark leží v těsné blízkosti moře.

Pärnu Rannapark lies in close proximity to the sea.


Šachový koutek v Pärnu Rannapark. Jsem zvědavá kolik lidí tam v létě uvidím hrát ty šachy:-)

Chess corner in Pärnu Rannapark. I wonder how many people are there in the summer I'll see you play chess :-)Šachový koutek ještě jednou:-)

Chess corner once more:-)


A už tu je moje milované moře:-)

And here is my beloved sea :-)


Po moři se prohánělo několik desítek windsurfařů.

Several windsurfers at sea.


Moje letní sídlo:-)

My summer home :-)


Jeden z kitesurfařů. Nevím jestli toto označení je správné, našla jsem to na internetu. Nikdy předtím jsem to neviděla.

One of kitesurfer. I do not know if the label is correct, I found it on the internet. I've never seen it.


Hromada bláznů na moři :-)

Meeting fools at sea :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat