neděle 30. září 2012

Návrat na začátek / Return to start

Včera se udělalo pěkně a tak jsem vyrazila do centra a na pláž udělat několik snímků :-) Můj tutor Uudo mi včera půjčil svůj foťák tak Vám budu moct ukázat, kde teďka žiji:-) Ale to až v pondělí, protože nemám čtečku karet. Ale možná půjdu fotit i dnes, protože sluníčko opět vylezlo:-)

A teďka se vrátím zpět v čase o nějaký ten měsíc, jak jsem slíbila. Co tady vlastně v Pärnu dělám? Někteří ví a pro ty kteří neví. Rozhodla jsem udělat menší změnu ve svém životě a vydat se konečně do cizí země na víc než jen na pár týdnu. A konečně prolomit mou jazykovou bariéru:-). Rozhodla jsem využít možnosti vyjet jako dobrovolník přes Evropskou dobrovolnickou službu EVS ( více informací http://www.mladezvakci.cz/). Po několika měsíčním hledaní hostící organizace bylo vybráno. Ano, pojedu do Estonska do města Pärnu, které je letní letovisko Estonska. Hurrrááá:-) A budu pracovat pro kulturní dům Nooruse Maja ( více informací http://noorusemaja.ee/). Ano, konečně si budu moc vyzkoušet svoje organizační schopnosti naplno a zjistit co všechno ve mně je:-).
Nastal ten vytoužený den 11.9.2012 a já stála v Praze na letišti a loučila se s rodiči. Nastoupila jsem do letadla  s malými obavami a strachem, co mě všechno čeká a jestli to zvládnu,  Letadlo vzlétlo, a já se rozloučila i s celou Českou Republikou na pár měsíců. I přestup v Amsterdamu jsem zvládla a teď už letadlo dosedává na zem, která bude na rok mým domovem. Vyzvednout bágl. Ano a už vidím svého tutora Uuda:-) V době internetu jsme navzájem věděli, jak vypadáme, takže nebyl vůbec žádný problém se najít. Po dlouhém dnu nás ještě čekala asi 2 hod. cesta z Talinnu do Pärnu, kde mě čekalo příjemné přivítání v domě, kde teďka bydlím. Prohlídka pokoje a celého domu, seznámení s Ester a jejím manželem, čaj na přivítanou, popovídání s Ester a již mě čekala první noc v novém domově. Členové rodiny jsou Ester a její manžel Veiko, jejich synové Tarmo a Radno, pes Rocky a kočka, její jméno jsem zas zapomněla. Příští den mě čekala prohlídka organizace Nooruse Maja seznámení s jejich členy. Další dny jsem se postupně seznamovala s chodem organizace. S Uudem jsem si jela vyřídit ID card, bankovní účet, sim kartu. Uudo mi ukázal město z auta.  První víkend se konala vítací, rozlučková a narozeninová party v jednom:-). V pátek byl pro mě nachystaný bezlepkový narozeninový dort a krásné květiny:-) Děkuji moc:-) Tarmo a Rando mi udělali narozeninové přání a ještě jsem dostala bonbóny a květinu, které stále ještě žije.-) Taky Děkuji moc:-) V sobotu na  velké párty jsem dokonce potkala dva Čechy,  jak je svět malý:-) Helen, která je dobrovolnice ve města Põlva nedaleko města Tartu a Pepa dělal dobrovolníka na univerzitě v Pärnu,ale před týdnem odjel.Tak mi to už vůbec nepřišlo, že jsem někde v cizině. Další dny jsem začala poznávat město a pláž, dobrovolníci Katerina a Pierre mě vzali na pivo a seznámili mě z několika lidmi. Děkuji moc:-) tak tady  už aspoň někoho znám. Těch zážitků je ještě víc, ale myslím, že pro začátek stačí, a už mám hlad.:-( K některým z nich se ještě později vrátím a rozepíšu se o nich:-) 

...............................................................................................................................................

Yesterday was nice weather and so I went to the center and to the beach to took some photos :-) My tutor Uudo borrowed me his camera yesterday so I will able to show you where I am living now  :-) But until Monday, because I do not have a card reader. But maybe I'll also take photos today, because the sun shines again :-)

And now I come back in time for a one month, as I promised. What am I actually doing in Pärnu? Some know and for those who don´t know. I decided to make a minor change in your life and finally I go to a foreign country for more than a few weeks. And finally overcome my language barrier :-). I decided to take advantage of possibility volunteering through the European Voluntary Service EVS (more information http://www.mladezvakci.cz/ ). After several months I was searching the hosting organization it was decided. Yes, I'm going into  Estonia town to Pärnu, Estonia's summer resort. Hurrrááá :-) And I will work for a cultural center Nooruse Maja ( more information http://noorusemaja.ee/ ). Yes, finally I will able to try my organizational skills and find out what is in me :-).
Now is the longed-for day 11.09. 2012 and I stood in Prague at the airport and I was saying goodbye to their parents. I boarded the plane with little doubts and fear what wait for me everything and if I can it. The plane took off, and I said goodbye also the Czech Republic for a few months. I mastered to change in Amsterdam and now the plane is landing in country, which will be my home for one year. Pick up my luggage. Yes, I see my tutor Uuda :-) In the Internet age, we know how we look like each other, so there was no problem to find. After a long day we went from Tallinn to Pärnu. where waited to me a warm welcome  in the house where I am living now. The introduce with Ester and her husband, tour of the  my room and the whole house, a welcome tea, chat with Ester and already waiting for me the first night in their new home. Family members are Ester and her husband Veiko, their sons Rando and Tarmo, the dog Rocky and cat, her name I forgot again. The next day waited for me to visit house Nooruse Maja meeting and with their members. Other days I gradually acquainted with the operation of the organization, Uudem and I went to deal with  ID card, a bank account, simkartu. Uudo showed me the city from the car. The first weekend took place welcoming, farewell and birthday party in one :-). On Friday gluten-free birthday cake and beautiful flowers was ready for me:-) Thank you :-) Tänan teid:-)Tarmo and Rando made  birthday wishes for me and I got candy and flowers that are still alive. -) Also, thank you very much :-) On Saturday the big party I even met two Czechs as it is small world :-) Helen, who is a volunteer in the town  Põlva near the city of Tartu and Josef who did volunteer at the University of Pärnu, but he left before one week. So I did not feel as in abroad. Other days I began to discover the city and the beach, and volunteers Katerina and Pierre took me for a beer and they introduced me few people. Thank you very much :-) Here is someone I know. Those experiences is more, but I think that is enough for a start , and I'm hungry. :-(  I will come back to some of them later and I am writing more about them :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat