pátek 26. října 2012

Popříjezdové školení / The on-arrival training

Už jsem 5 dní zpět z popříjezdového školení ve Viljandi, kde jsem potkala další úžasné dobrovolníky. Celkem nás bylo 9 dobrovolníků z Portugalska, Francie, České republiky, Polska, Ukrajiny, Turecka a Arménie. Tak trochu východní blok :-D. 
Bylo to 5 náročných dnů, protože jsem stále musela všechno poslouchat v angličtině, celý den :-(. Ale pozitivní je, že to bylo určitě lepši než před takovým rokem, to bych asi nevydržela, a už po pár hodinách by mi praskla hlava :-D. Ale stále to není s mojí angličtinou nijak excelentní, měla jsem občas problémy rozumět. Buď ze situace a kontextu jsem pochopila co máme dělat a nebo mi to někdy vysvětlil Wojtek z Polska. Aspoň, že té polštině trochu rozumím a on češtině:-) A umět rusky tak je to ještě lepší, protože jak dívka z Ukrajiny tak z Arménie umí rusky a i naší školitelé umějí rusky, nebo aspoň rozumí. Ale zjistila jsem, že i ukrajinština a ruština mají podobné slova jako čeština a z kontextu věty občas chápu o čem je řeč:-). 
Celé školení probíhalo v duchu čeho chceš dosáhnout v EVS projektu a vytvoř svůj vlastní mini projekt, který tě bude bavit a bude také pro někoho potřebný. Během školení nám taky bylo vysvětleno co můžeme čekat od EVS a jak můžeme využít naše zkušenosti.  To všechno probíhalo pomocí her, které nám měly pomoci různé věci pochopit. No náročné, protože jsem většinu času musela fungovat v angličtině. A vyjadřovat svoje myšlenky a pocity v angličtině je stále pro mě obtížné. Tak strašně ráda bych se přidala do diskuse a řekla to co si myslím. Ale prostě to nešlo, tak jak bych chtěla:-( Ale celkově bylo toto školení pozitivní, ale i horší momenty se tam našly. Hlavně neděle byla trochu krizová, hráli jsme hru, kdy se postavili všichni do kruhu, chytili se za ruce a zavřeli oči. A náš školitel Margus nám začal vysvětlovat co máme dělat. Ale zjistila jsem, že neumím vnímat angličtinu, když mám zavřené oči. Vůbec nechápu proč?! Nepochopila jsem co máme dělat. A dobrovolníci začali každý mluvit přes sebe a domlouvat se. Ale i když jsem se snažila pochopit jaké je zadání, nepovedlo se. Připadala jsem si jako bych byla zavřená v tmavé místnosti a neviděla co se kolem mě děje. A i když se nerada vzdávám, tak jsem to udělala, otevřela jsem oči a vystoupila z kruhu. Prostě to nešlo. Jestli jsem to dobře pochopila, tak jsme se měli domluvit na nějakém tvaru, který vytvořime ( oni se domluvili na trojůhelníku), vytvořit ho a stále mít zavřené oči. A potom někdy následovala otázka, jaký je můj cíl a čeho chci dosáhnout v EVS projektu. Vtipný dotaz v čase, kdy jsem byla na sebe naštvaná, že stále pořádně nerozumím anglicky. Ani nevím co jsem odpověděla. Naštěstí to byl jen chvilkový výpadek:-).
V neděli odpoledne jsme se rozloučili s našimi školiteli Margusem a Kristi a v pondělí na nás čekala Anna, která nám vysvětlila, jak můžeme svůj projekt vytvořit. To ukázala na 4 krocích (jak využít svoje zkušenosti, potřeby komunity, naše zájmy a motivace,  jak naplánovat náš projekt, jak ho správně připravit, aby nás to všechno bavilo a nezapomenout na zpětnou vazbu). Ukazála nám pár videí s projekty minulých dobrovolníků.
Teďka chci vymyslet můj mini projekt, který mě bude bavit, ale taky bude smysluplný:-) Tak mi držte palce, abych dostala úžasný nápad a klidně i víc:-). 


A taky pár fotek ze školení:-)
......................................................................................................................................


So I'm already  5 days back  from on-arrival training in Viljandi, where I met other wonderful volunteers. In total us were 9 volunteers from Portugal, France, Czech Republic, Poland, Ukraine, Turkey and Armenia.

A little Eastern block :-D.

It was a demanding five days, because I still had to listen to everything in English, all day :-(. But positive is that it was certainly better than one year ago. In this time I would probably not  kept it, and after several hours would burst my head :-D. But  my English isn´t still good. I sometimes had problems understand. Either from the situation or context, I knew what to do or Wojtek from Poland explain me it. At least, that I understand the polish and he understand the czech : -) And I would speak Russian so it's even better, because as a girl from the Ukraine and also girls from the  Armenia speak Russian in and even our trainers can speak Russian, or at least understood. I found that even the Ukrainian and Russian words are similar with Czech words and from context of sentence I sometimes understand  what they are talking :-).
The whole training conducted in the spirit of what you want to achieve in the EVS project and create own mini project that us will enjoy and will also be needed for someone. During training they also explained us what we can expect from EVS and how we can use our experience. All this was done using games, which should help us understand different things. Well challenging because I had to think most of the time in English. And to express my thoughts and feelings in English is still difficult for me. So I'd like to join in the debate and said what I think. But it just did not work as I want :-( But overall, this training was positive, but there were several worse moments. Especially Sunday was a bit crisis. We played a game where we all stood in a circle, holding hands and closed our eyes. Our trainer Margus began to explain to us what to do. But I found out that I can not perceive English when I closed my eyes. I have no idea why?! I did not understand what to do. Others volunteers started talking over each other and communicate together. But when I tried to understand what is task, failed. I felt like I was locked in a dark room and didn´t see what was going on around me. And though I don´t like to give up, so I did that, I opened my eyes and got out of circle. Simply it could not. If I understood it well, so we had to agree on any shape that we create (they agreed on triangle), create it and still closed our eyes. And then sometimes followed by the question, what is my goal and what I want to achieve in the EVS project. Humorous question at a time when I was angry with myself that I still really do not understand English. I didn´t know what I said. Fortunately it was only a momentary outage :-).
On Sunday afternoon we said goodbye to our trainers Margus and Kristi, and on Monday Anna came into Viljandi, who explained to us how we can make your project. It showed the 4 steps (how to use our experience, community needs, our interests and motivation, how to plan our project, how to properly prepare to keep us all entertained and remember to feedback). She showed us some videos of past projects volunteers.

Now I want to think my mini project that will entertain me, but also will be required :-) So cross your fingers for me that I will get a great idea and peacefully even more :-).


And some photos from the training :-)......................................................................................................................................Toto krásné místo jsme našli při procházce ve čtvrtek.

This beautiful place we found while walking on Thursday.
-naše průvodkyně a Wojtek / our guide and Wojtek-

První večer jsme dostali seznam 8 míst ve městě Viljandi a mapu. Naším úkolem bylo najít tato místa pomocí místních lidí. Rozdělili jsme se do dvou skupin a mohli jsme vyrazit. Potkali jsme hodně lidí, většina uměla mluvit anglicky nebo rusky, nakonec jsme potkali ženu na fotce, která nám postupně ukázala všechny místa. Chodila s námi asi 2 hodiny, nikdo jsme nevědeli proč. Ale děkujeme.:-)

The first night we were given a list of 8 seats in Viljandi and map. Our task was to find these places help by local people. We split into two groups and we went into centre. We met a lot of people almost all could speak English or Russian, in the end we met the woman in the photo, which gradually showed us all the places. She walked with us for about 2 hours, we have never knew why. But thank you. :-)


- Wojtek -

Tady bylo naším úkolem vyjádřit náš dosavadní život.

Here was our task express our life until now.Při večerní procházce jsme navštívili i tuto zříceninu hradu. Nádherné místo.

During an evening stroll we visited also this ruins. Beautiful place.:-)
- Margus-

Další úkol: Na papírky jsme napsali otázky,které nás zajimají o Estonsku a my jsme si mysleli, že nám je zodpoví naší školitelé Margus and Kristi. No bylo to jinak.:-)...


Next task: We wrote on paper questions what interests us about Estonia. We thought that our trainers Margus and Kristi was answering them  to us. Well, it was otherwise:-) ....

... rozdělili jsme se do tří skupin a vybrali si otázky...


...were split into three groups and chose questions...

- Gohar, Simon, Wojtek, Olena, I -
photo by Vardevanyan Varduhi

.....opět jsme vyrazili do města ptát se  místních obyvatel na naše otázky.:-)

.....then we went to the city to ask local people to our questions. :-)


Dobrovolníci v akci.

The volunteers in action.


Zbyl nám ještě čas, abychom šli k hradu, kde se  nacházela velká houpačka pro dospělé:-) Skvělé houpačky, já je chci i u nás v republice:-)

We still had time to go to the castle, where there was a big swing for adults :-) Great swings, I want to this one in my the country :-) 


Další den po ránu vymyslel Simon ( to je ten kluk v červeném tričku, umí skvěle žonglovat s míčky) hru na mrkve a králika. On byl králík a ostatní jsme byli mrkve. Chytili jsme se za lokty do kolečka a on jako králík se snažil postupně nějakou mrkev vytáhnout.:-)

Next morning Simon ( a boy in red T-shirt, he can amazing juggle with balls) devised game to carrots and rabbit. He was a rabbit and the other we were carrots. When we caught holding hands to circle. He as rabbit tried to gradually pull some carrots. :-)

- I, Yusuf, Varduhi -

A poslední tři mrkvičky.

Last three carrots.

- Varduhi -

Tady jsme měli napsat v čem jsme nejlepší na světě a přilepit to na tabuli. 

Here we should write what we are the best in the world and we stuck it on the board. 

- Margus, Simon, Varduhi -
photo by Olena  Iskra.

A následovala další hra, kdy Varduhi a Simon se stali kapitány dvou družstev a podle odpovědí si vybírali svoje členy týmu.

A followed by another game when Varduhi and Simon became captains  two teams and from the answers they selected their team members.- Rute, Kristi, Wojtek, Rabia -

Naším úkolem bylo vymyslet produkt, jeho jméno, jméno společnosti, logo a jak budeme produkt propagovat. Tady je v akci druhé družstvo.

Our task was to come up with new the product, its name, company name, logo and how we will propagate the product. Here is the second team in action.- Gohar -
Zůstali jsme ve stejných týmech, ale dalším úkolem bylo, najít někoho komu můžeme s něčím pomoct. Nemuselo to být ten den ,mohlo to proběhnout i později, hlavní bylo najít ten den člověka, kterému můžeme pomoct. Naš tým vymyslel, že pomůžeme zorganizovat akci s promítáním filmů, her, představení naších zemí a výsledkem by mělo být, že lidé přinesou oblečení a další potřebné věci pro organizaci, ve které pracuje Gohar.

We remained in the same teams, but the next task was to find someone who need help with something. It did not have to be that day, it could also take place later,the main was finding someone whom we can help. Our team devised to help organize the event with film screenings, games, introduce of our countries and the result would be that people will bring clothes and other necessary things for the organization in which they work Gohar.


V neděli odpoledne a večer jsme měli volno. Většina jsme vyrazili do města, pár lidí jsme to ještě vzali přes přírodní krásy Viljand...

On Sunday afternoon and evening we had a day off. Most of us went to the cities, several people went over the natural beauty of Viljandi ......opět k naší oblibené houpačce a....

....again we directed to our favorite swing and ...


...k zřícenině hradu, která je úžasně v noci osvětlená.

...to the ruins of the castle, which is wonderfully lit at night.
A ještě jeden pohled na zříceninu.:-)

And another look at the ruins. :-)


photo by Vardevanyan Varduhi

A tady jsem já se svým nejlepsím kamarádem-slovníkem.:-)

And here I am with my best friend-dictionary. :-)Viljandi je opravdu krásné město.

Viljandi is a really beautiful city.

Žádné komentáře:

Okomentovat