úterý 16. října 2012

Víkend v Tartu / Weekend in Tartu

Prožila jsem krásný víkend v Tartu a ve vesnici Maarja Küla, kde bydlí česká dobrovolnice Heli. Ráno v 10 jsme vyrazili s francouzským dobrovolníkem Cédricem do Tartu autobusem, kde nás už čekala Heli. Cesta trvala 3 hodiny, já ji využila k spánku, protože jsem byla velmi unavená po pátečním večeru. Před prohlídkou města jsme se museli posilnit. Heli nás vzala do britské restaurace Big Ben pub, měli tam i české pivo Krušovice:-), ale bylo bez pěny:-( 
......................................................................................................................................

I had a wonderful weekend in Tartu and in the village Maarja  Küla, there is living Czech volunteer Heli. Morning at 10, I and french volunteer Cedric went to Tartu by bus, where Heli already was waiting for us. The journey lasted three hours, I used it for sleep, because I was very tired after Friday evening. Before our sightseeing tour the city, we had to eat. Heli took us to the restaurant Big Ben British pub, and they had Czech beer Krušovice :-), but there was no foam :-( Heli a Cédric v britské restaurace Big Ben pub.

Heli and Cédric in the restaurant Big Ben British pub.

Pomocí telefonu Heli zavolala, že chceme platit :-)

Heli called by phone that we want to pay :-)

Potom jsme se vydali do centra na hlavní pěší třídu, kde se střídají hospody a kavárny, občas nějaký ten obchůdek. Vyfotili jsme se před radnicí s fontánou a zamířili do botanické zahrady. Úžasná:-) velmi pěkně provedená, přes teplejší měsíce je plná studentů. A když se tak procházíme, zahlédnu nějakého kluka s batohem a na ní má českou vlajku. Tak jsme na něho s Heli zavolali. No a jasně, že to byl Čech:-) a dalších 10 Čechů tento semestr studuje v Tartu. 

...........................................................................................................
..........................

Then I went to the city on the main pedestrian street, where one pub followed by other café and occasional shop. Heli took photo us in front of the town hall with a fountain and we headed to the botanical gardens. Amazing :-) Very nicely place, during warm weather is full of students. And when we are going through, I saw a guy with a backpack with Czech flag. So Heli and I called on him. Well, yeah, it was Czech :-) and another 10 Czechs  are studying in Tartu this semester. Cédric a já před radnicí s fontánou.

Cédric and I 
in front of the town hall with a fountain.
Cédric v botanicé zahradě.

Cédric in the botanical gardens.


Skleník v botanické zahradě.

The greenhouse in the botanical gardens.

Potom ještě nějaká ta ulička a už by to chtělo si jít někam sednout, nebylo úplně teplé počasí. Zamířili jsem do takové alternativní kavárničky, velmi pěkné místo, až budu v Tartu zas, určitě se tam zase zastavím:-) A protože jsme měli ještě dostatek času než nám pojede autobus do vesnice, kde Heli bydlí a v centru města v tomto počasí už nebylo co dělat, navrhla Heli, že bychom mohli jít bruslit. Super, to miluji:-) Ale ta ledová plocha je ve velkém Shopping parku na kraji města, ach jo:-( proč to nejde udělat v centru, proč všechny aktivity se stěhují na kraj města? Bohužel je to velký problém i u nás v ČR. No tak jsme vyrazili. To kluziště je uprostřed shoppingu parku o úroveň niž než jsou obchody, lidé kolem něj procházejí a nebo si můžou sednout a sledovat co se na kluzišti děje. Bohužel, ten den už neměli otevřeno pro veřejnost. Co teď? Dost času do odjezdu autobusu, počasí venku nic moc:-( no tak jsme šli obhlídnout obchody, Cédric potřeboval boty na zimu a mě by se hodil ještě nějaký svetr. Cédric si nakonec koupil dvoje boty a já taky ulovila svetr podle mých představ, no aspoň něco. Ale já v shopping parku, no tam už jsem nebyla aspoň rok. Proč to lidem přijde normální jezdit na kraj města za zábavou, vždyť města byla stavěna pro lidi a jejich ŽIVOT v něm.  Centra měst by měla žít. Proč se necháváme dobrovolně zavírat do velkých krabic bez oken a trávíme tam svůj volný čas? Vždyť všechny ty aktivity můžou úplně normálně fungovat v centru města, jak to bylo vždycky. Bohužel v centru měst dneska už nenajdeme všechny ty potřebné obchody, protože je to všechno právě v TĚCH krabicích. Jak je krásné procházet se po ulicích a dívat se do výloh, občas do nějakého toho obchodu vejít, potom si sednout do kavárny a pozorovat dění na ulici. No zpátky k výletu, tento problém tady asi úplně nevyřeším. To bude ještě nějakou dobu trvat, ale změna přijde:-)

...........................................................................................................
..........................


Then, we went for walk another streets and we would like to go sit down somewhere, it was not quite warm weather. Heli headed into alternative cafe, very nice place. I will be in Tartu again, I sure to stop by there again :-) And because we had a lot of time before we ride the bus to the village where Heli live . In the city center in this weather there wasn´t what to do. Heli suggested that we could go skating. Super, I love it :-) But there is the ice surface in a large Shopping Park on the edge of town, oh yeah :-( why not someone do this in the center, why all activities is moving on the edge of town? Unfortunately, this is also a big problem in my country. Well we went. There is the ice rink in the middle of this shopping park which is a level  lower than the shops, the people are going  around its or you can sit down and watch what's happening at the rink. Unfortunately, the day already was not open for the public. now what? Enough time before departure bus, there was not much good weather outside :-( Well, we went to looked into shops, Cedric needed boots for the winter and I would need some sweater. Cedric finally bought two pairs of shoes, and I also found  a sweater in my imagination, at least something. But I'm in the shopping park, but I have not been there for at least a year. Why is normal for people drive to edge of town for fun? All cities were built for the people and their LIVES in it. The centers of city should live. Why do people voluntarily let close in big boxes without windows and spend your free time there? All these activities can function quite normally in the center of city, as it has always been. Unfortunately, in the center of city today we don´t find all the necessary shops, because it's all just in THOSE boxes. How beautiful to walk around the streets and look in the shop windows, sometimes come into them, then sit in a café and watch the action on the street. Well, back to the trip in Tartu because this problem completely I don´t solve here. It will still take some time, but the change will come :-)

Sousoší: Já sedím na Oscar Wildovi a Heli vedle nějakého estonského spisovatele, ale nepamatuji si jméno.

Sculpture: I sit on Oscar Wilde and Heli next to a Estonian writer, but I do not remember his name.


Uvnitř alternativní kavarničky:-)

Inside the alternative cafe :-)


Už sedíme v autobuse a míříme do vesnice, po 50 minutách vystupujeme. Potom co autobus odjede, je všude tma, žádné uliční osvětlení. Jen my, tma a les kolem nás a před námi deset minut pěšky do vesnice, spíše osady. Maarja Küla se skládá asi z 8 domů, ve kterých žijí mentálně postižení lidé a jejich pečovatelé. Heli je naštěstí vybavena a má ve svém mobilu baterku, jinak by to byla dobrá stezka odvahy. Ubytujeme se a hned zamíříme do sauny:-), kde se k nám ještě přidávají dvě estonské pracovnice z vesnice a od jedné z nich přítel, který je Čech. Tolik Čechů za jeden den.:-) 
V neděli se pěkně prospíme a pak uvaříme oběd. Heli nás provede po vesnici, je to opravdu kouzelné místo, zavede nás k místní menší přehradě, kde přes zimu bruslí a dokonce si dělají díru do ledu a po ránu do ní skákají. brrrr, jen z té představy mi je zima. Ale musí to být velmi zdravé. Já si konečně poprvé v životě vyzkouším POI ( jsou to dva provázky, každý z nich má na konci balonek, točením se vytvářejí kruhy). Bylo to super, musím si to taky pořídit a konečně se to naučit.:-) Bohužel už nemáme více času a musíme na autobus zpátky do Pärnu. Doufám, že se zas brzo z Heli uvidíme:-). Díky za krásný víkend.

............................................................................................................

..........................

We sit on the bus and we are heading to the village, after 50 minutes we got off. After the bus leaves, there is dark everywhere, no street lighting. Only we, the darkness and the forest around us and before us is ten minutes walk to the village, rather colony. There are about 8 houses in Maarja Kula in which live mentally disabled people and their carers. Heli has fortunately a flashlight in your mobile, otherwise it would be a good path of courage. We acommodate and now we are heading to the sauna :-). There come other two estonian worker from the village and from one of them boyfriend who is Czech. So a lot of Czechs in one day. :-)

We slept pretty on Sunday then we cooked lunch. Heli showed us the village, it really is a magical place, she took us to the local small dam where they skating in the winter, and even they make a hole in the ice and in the morning jump into it. Brrrr, just the idea of it and I am cold. But it must be very healthy. I finally try POI for the first time in my life (these are cord, each of which has at the end of the balloon, and their turning are formed circles). It was great, I have to buy it too and finally get to learn it. :-) Unfortunately, we do not have more time and we have to a bus back to Pärnu. I hope I will see Heli again soon :-). Thank you for beautiful weekend.Část vesnice, vlevo na obrázku je sauna.

Part of the village, on the left in the picture is a sauna.
Cédricc a Poi.

Cédric andd Poi.

Nejlepší učitelka Heli a studentka.

Best of teacher Heli and student.


Za námi hobití domeček jako sklep.

Behind us is hobbit's house as cellar.Přehrada.

The dam.


Dům ,ve kterém bydlí Heli a další dobrovolníci.

The house in which they live Heli and other volunteers.


1 komentář:

  1. Ahoj Hani,zrovna sedím v buse do Kodaně a Tvůj blog mi mile zkrátil cestu :-) Ráda slyším,že se Ti tam líbí a máš se fajn,díky za krásné fotky a doufám,že zas brzy něco přibude ;-) PS: zpátky jedu za 4 dny,tak snad do té doby... ať mám co číst ;-) Papa Mája R.

    OdpovědětVymazat