středa 8. května 2013

Velikonoce / Lihavõtteid / Easter

Jedna menší vzpomínka na Velikonoce tady v Estonsku.
Estonci jsou z velké většiny bez vyznání, takže Velikonoce se tady moc neslaví. Mají volný pátek a to je všechno, aspoň co jsem tady zažila. Volný den jsem využila k výletu na Kihnu.

Üks väike meenutus lihavõtetest siin Eestis.
Eestlased on valdav enamik mitte-usklikud ja lihavõtteid nad ei tähista siin. Neil on reede vaba ja ongi kõik, vähemalt nii ma kogesin siin. Vaba päev ma kasutasin reisiks Kihnu.

One small memory of Easter here in Estonia.
Estonians are for the most part without religion, so Easter is not celebrated here too.They have Friday off and that's everything, at least what I experienced here. Free day I used to trip on Kihnu.


- Kihnu - 
V České republice taky nejsme moc věřící, ale tradice je tady více zakořeněná. Myslím si, že se tradice v dnešní době dodržuje hlavně na vesnicích. Pro mě jako ateistku žijící ve městě to vlastně taky víc znamená volný den. My ho máme v pondělí, kdy je tradicí, že muži a chlapci (koledníci) vyrazí s "pomlázkami" navštívit známé ženy a dívky, které "vyšlehají" pomlázkami vyrobenými z vrbového proutí a přitom zpívají koledy. To všechno se děje, aby ženy a dívky zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. Koledníkům za to dávají malovaná vajíčka jako symbol díků. Kromě pomlázky používají ještě koledníci vodu k „polevání“, v horším případě nějaké „levné“ voňavky, někde se házejí dívky do vany plné studené vody. Za dopoledne se několikrát převlékají do suchého oblečení až to nakonec vzdají a očekávají další navštěvu v mokrém oblečení. Kromě vajíček se koledníkům nabízí i nějaké jídlo, někde i alkohol. V některých vesnicích se i dnes lidé oblékají do krojů a to je zážitek je pozorovat.

Tšehhis Vabariigis, me ka ei ole väga religioossed, kuid traditsioon on tugevam kui siin. Aga ma arvan, et tänapäeval hoitakse traditsioone peamiselt külades. Minule kui ateistile tähendab see ka rohkem vaba päeva. Meil on vaba päev esmaspäeval, siis on traditsioon, et mehed ja poisid külastavad naisi ja tüdrukuid keda nad tunnevad. Neil on kaasas "pomlázka"(väike piits) valmistatud vitstest. Nad piitsutavad naisi ja laulavad koraale. See kõik on hea, et naised ja tüdrukud oleks terved ja viljakad kogu aasta. Naised annavad meestele värvitud munad nagu tänu sümbolina. Lisaks "pomlázky" mehed  pritsivad vett , halvimal juhul mõnd "odavat" parfüümi. Mõnel pool visatakse tüdrukud külma vett täis vanni. Hommikul pean mitu korda vahetama kuivi riideid kuni ta lõpuks loobud ja ootad järgmist visiiti märjad riided seljas. Lisaks munadele naised annavad meestele toitu, kuskil ka alkoholi. Mõnedes külades, isegi täna, inimesed riietuvad rahvuskostüümidesse ja neid vaadata on elamus.

In the Czech Republic, we´re not very religious too, but tradition is entrenched more here. I think that tradition today observes mainly in villages. For me as an atheist, living in town, it too actually means more free day. We have him on Monday, when the tradition that men and boys (carolers) go with "pomlázkout" to visit the known women and girls, to "beat up" with pomlázkami made ​​of wicker, while singing carols. This is all done to women and girls remained healthy  and to keep fertility throughout the year. Women are giving men painted eggs as a symbol of thanks. In addition to "pomlázky" carolers also use water to "wetting" women, or in worst the case of some "cheap" perfumes, somewhere throw girl into a bath full of cold water. In the morning several times women are changing clothes into dry clothes to finally give up and expect another visit in wet clothes. Besides the eggs women offer men some food somewhere also alcohol. In some villages, even today, people dress up in costumes and it is an experience to watch them.
- pomlázka - 
Chtěla jsem dětem v mém kurzu ukázat zdobení vajíček, i když tady taky zdobí vajíčka, ale nechávají je plné, já jsem zvyklá zdobit vajíčka „vyfouknutá“. Proto jsem asi tři týdny předtím začala vajíčka „vyfoukávat“, abych měla vajíček dost. S pomocí Ester jsem to stihla. Nakonec jsem měla asi 40 „vyfouknutých“ vajíček, i když mám v kurzu 17 dětí, tak i ty vajíčka navíc se hodila :-) Existuje několik variant, jak vajíčka zdobit. Vymyslela jsem to tak, že jsem vajíčka nabarvila barvou ve spreji na žluto. Dělala jsem to venku, nevím už jaká byla teplota, ale ruce jsem měla zmrzlé pořádně:-) Protože jsem to dělala před hlavním vchodem, neunikla jsem pozornosti dětí, které se dívaly na mě z oken třídy, ale také  se u mě zastavovaly. Některé se mě ptaly co to dělám, tak jsem se snažila jim to estonsky vysvětlit :-), asi mi i nějak rozuměly. Když však zjistily, že mluvím anglicky, zkoušely říkat nějaké fráze a slova v angličtině :-) 
Děti v mém kurzu si nejdříve musely vajíčka najít ve velkém sále a potom je ozdobily papírovými květinkami. Některé vajíčka jsem si taky ozdobila sama a dala přátelům v Tallinnu, protože jsem tam byla v době Velikonoc.  

Tahtsin minu kursuse lastele näidata kuidas kaunistada muna, Eestlased ka kaunistavad keedetud mune, kuid mina olen harjunud kaunistama tühjaks puhutud mune. Kolm nädalat tagasi hakkasin mune "puhuma", kuna ma vajasin piisavalt mune, aitas mind ka Ester. Lõpuks oli mul umbes 40 muna, kuigi mul on kursusel 17 last. Hea, et mul oli rohkem, sest lapsed tegidmõned munad katki :-) Seal on mitmed variatsioone, kuidas kaunistada mune. Ma tegin seda nii, et ma värvisin munad kollase spreiga. Ma tegin seda väljas lumehanges, ma ei tea enam, milline oli temperatuur, kuid mu käed oli külmutunud :-) Kuna ma tegin seda peasissepääsu ees, ei pääsenud ma  laste tähelepanu eest, kes vaatasid mind klassi aknast. Mõned küsisid minult, mida ma teen, üritasin seletada neile seda  eesti keeles:-) Ma arvan, et nad ei saanud kõigeste aru. Kui nad leidsid, et ma räägin inglise keelt, püüdsid nad öelda mõned sõnad ja laused inglise keeles :-)
Kõigepealt minu kursuse lapsed pidid leidma munad suures saalis ja siis kaunistama paber lilledega. Mõned munad ma kaunistasin ise ja andsin sõbrale Tallinnas, sest ma olin seal lihavõttepühade ajal.

I wanted to show children in my course decorating eggs, although here too decorated eggs. But they leave them full, I'm used to decorate eggs "blown"( empty). Therefore, about three weeks before Easter I am started "blowing" the eggs, I had enough eggs. With the help of Ester I made ​​it. Finally, I had about 40 "blown 'eggs, although I have 17 children in the course. It was a good thing that I had more eggs, because the kids broke a few eggs :-) There are several options how to decorate eggs. I made it so that I sprayed eggs to yellow. I did this outside, I don´t know what temperature was, but my hands were frozen really :-) Because I did it in front of the main entrance, I did not escape the attention of children, who looked at me from the windows class, but also they stopped at me. Some have asked me what I was doing, so I tried to explain to them in Estonian language :-) maybe me also somehow understood. When they discovered that I speak English, they tried to say some words and phrases in English :-)
At first children in my course had to find eggs in a large hall and then decorated with paper flowers. Some eggs I also decorated alone and gave to friends in Tallinn, because I was there at Easter time.


Žádné komentáře:

Okomentovat